OZNAMY

od 1. 8. 2022

O Z N A M

 

ÚRSO upozorňuje na dramatický nárast regulovaných cien elektriny pre domácnosti ak nebudú implementované pravidlá pre sprístupnenie zlacnenej elektriny z Memoranda so Slovenskými elektrárňami pre cieľových odberateľov
ÚRSO upozorňuje, že proces regulácie cien elektriny na budúci rok sa začína už dnes, 01.08. 2022, pričom absentujú pravidlá pre implementáciu Memoranda o porozumení so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. Bez riadneho prijatia mimoriadnych opatrení v tejto oblasti pritom hrozí pre jednu bežnú domácnosť nárast ročných nákladov na energie až o 1782 eur (pozrite si modelový príklad).
ÚRSO upozorňuje na dramatický nárast regulovaných cien elektriny pre domácnosti ak nebudú implementované pravidlá pre sprístupnenie zlacnenej elektriny z Memoranda so Slovenskými elektrárňami pre cieľových odberateľov Zobraziť galériu
ÚRSO upozorňuje, že v zmysle platnej legislatívy SR, regulované ceny elektriny pre zraniteľných odberateľov na budúci rok vychádzajú z indexu trhových cien elektriny za obdobie od 01.08. do 30.9.2022. Úrad však neprikazuje dodávateľom kedy a ako presne nakupovať elektrinu na trhu.

Keďže v súčasnosti nie je známy právne-záväzný spôsob, ako bude elektrina z Memoranda (alebo finančný výnos z nej) sprístupnená dodávateľom a cieľovým skupinám odberateľov, je vysoko pravdepodobné, že dodávatelia elektriny pre regulované segmenty odberateľov začnú nakupovať elektrinu v rámci existujúcich právne-záväzných pravidiel.

V prípade, ak ju dodávatelia nakúpia na trhu a bude im neskôr stanovená právna povinnosť odoberať elektrinu aj z Memoranda, môže vzniknúť riziko nedodávky zlacnenej elektriny z Memoranda pre cieľových zraniteľných odberateľov, prípadne si dotknutí dodávatelia budú môcť nárokovať vzniknuté finančné škody z nadbytočného nákupu elektriny.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Z pohľadu úradu preto odporúčame čo najskôr ustanoviť právne-záväzným spôsobom pravidlá sprístupnenia elektriny z Memoranda dotknutým dodávateľom a ich cieľovým skupinám odberateľov. Úrad vníma vysokú komplexitu súvisiacich tém, ktoré si vyžadujú čas na prípravu a finalizáciu. V záujme minimalizovania vyššie uvedených rizík odporúčame zvážiť implementáciu Memoranda formou adresných finančných kompenzácií pre cieľové skupiny odberateľov v súlade s existujúcim legislatívno-regulačným rámcom.“

ÚRSO pritom upozorňuje na pokračovanie kritických aspektov súčasného vývoja na trhoch s energiami a zároveň prináša riešenia - viac info tu: https://www.urso.gov.sk/aktualna-analyza-regulovanych-cien-energii-urso-uvadza-navrhovane-a-pripravovane-moznosti-minimalizacie-dopadov-zdrazovania-na-odberatelov/.

Pre lepšiu ilustráciu vážnosti situácie a potreby prijatia riadnych a systémových mimoriadnych opatrení zo strany štátu, ÚRSO vypracoval nasledovný modelový príklad odhadovaných cien energií pre slovenské domácnosti s bežnou spotrebou na rok 2023:

modelovy priklad_EE

Odhadované dopady sú indikatívne pre predpokladané objemy spotreby energií, bez vplyvu Memoranda so SE a iných zvažovaných mimoriadnych opatrení štátnej politiky (vládnych opatrení). Rovnako nie sú v súčasnosti známe zmeny sieťových a systémových poplatkov.

Dopady na jednotlivé domácnosti budú závisieť od veľkosti a charakteru spotreby energií jednotlivých domácností, priznaných taríf, nákladovosti lokálnych CZT, a ďalších kľúčových parametrov. Skutočné dopady budú známe po ukončení relevantných cenových konaní v závere t.r. a po prijatí relevantných opatrení štátu.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Dnes je zrejmé, že žiadne opatrenie štátu nedokáže plne eliminovať vplyv extrémnych trhových cien energií na odberateľov. Opatrenia štátu však môžu aspoň znížiť tieto dopady, pričom rozsah ich vplyvu bude záležať najmä od rýchlosti ich prijatia, dostupnosti zdrojov a detailoch implementácie.“

Dôležité opatrenia ohľadom optimalizácie ich nákladov na energie budú musieť prijať aj samotní odberatelia. ÚRSO preto odporúča odberateľom využiť, v rámci ich možností, zostávajúce obdobie do vykurovacej sezóny 2022/2023 na implementáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti, preskúmanie súčasných parametrov odberu energií a prijatie opatrení na lepšiu kontrolu a optimalizáciu spotreby energií.

 

 

od 1. 1. 2022

O Z N A M


         Na základe informácie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o avizovaných zvýšeniach cien energií na svetových burzách, ktoré bude mať vplyv na koncovú cenu elektriny a plynu na rok 2022, nárast pre domácnosti môže byť na úrovni asi až 15 – 20 %, v závislosti od tarify, s čím súvisia zároveň poskytované dodávky plnení a služieb pre spoločenstvá vlastníkov bytov a NP.
Vzhľadom na skutočnosť, že nie sú známe všetky cenové rozhodnutia pre rok 2022 ( ...O cenách elektriny, plynu, tepla a vody na rok 2022 rozhodne URSO v najbližšom období.. ) , resp. nie je ich možné aktuálne komplexne upraviť v predpisoch platieb pre vlastníkov, dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že zvýšené ceny sa môžu prejaviť ako nedoplatky voči existujúcim preddavkovým platbám už v prvom polroku roka 2022 vo fakturácií dodávok a plnení pre Váš dom, ktoré budú následne rozpočítavané vo vyúčtovaní pre jednotlivých užívateľov za rok 2022. K úpravám mesačných preddavkových platieb pristúpime po vypracovaní ročných vyúčtovaní nákladov za rok 2021 so zohľadnením jednotlivých spotrieb užívateľov a nárastu cien za dané obdobie.
          V zmysle horeuvedených informácií, do vystavenia nových predpisov preddavkových platieb si môžete podľa vlastného uváženia individuálne upraviť - zvýšiť mesačné preddavkové platby, súvisiace s užívaním bytov a NP.
                               

Martin  30.11.2021

..............................................................................

 

od mesiaca AUGUST 2021 ......

INFORMÁCIE - PORUCHY - ODSTÁVKY

nájdete na web stránkach dodávateľov tepla

 

https://www.stefe.sk/mt/sk#oznamy

https://www.mtas.sk/informacie/ 

.....................................

JÚL 2021


VYBAVUJE Ing. Vantara
mhth@mhth.sk


Prerušenie dodávky tepla - Oznam.
Martinská teplárenská, a.s. na základe $26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. Vám oznamuje, že počas prác na plánovaných opravách a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla podľa nasledovného harmonogramu:


Štvrtok 8.7.2021 0,00 hod . - ukončenie dodávky tepla do horúcovodov
Piatok  9.7.2021 od 2.00 do 24,00 hod. - nábeh horúcovodov a OST


Žiadame odberateľov, aby si v prípade potreby zabezpečili pri nábehu horúcovodov prítomnosť obsluhy v OST. Žiadame odberateľov tepla pre bytový sektor, aby informovali užívateľov bytov o prerušení dodávky TÚV.
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnicka 17 036 80 Martin

Ing. Tibor Petráš finančný riaditeľ
Martinská teplárenská, a. s.-Robotnícka 17, 036 80 Martin www.mtas.sk @mtas@mtas.sk +421 43 4220 373 IČO: 36 40 30 16 DIČ: 20 20 12 25 55 IČ DPH: SK 20 20 12 25 55 | IBAN: SK80 0900 0000 0051 3624 1877 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10329/L
 

JÚN 2021

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu prác na poruche horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde dňa 10. 6. 2021 v čase od 7.00 do 15.00 hod. k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberateľov tepla na sídlisku Jahodníky, Šípoša 15, 16, MŠ Šimka a SOU služieb.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.


S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk
 

 

MAREC 2021

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu prác na poruche horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., na ulici Turčianskych dobrovoľníkov a na ulici Stavbárska dôjde

dňa 25. 3. 2021 v čase od 7.00 do 22.00 hod.

k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na sídlisku Jahodníky a na ul. Kollárova, Turč. dobrovoľníkov, Bottova, MŠ Šimka a SOU služieb.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk

OR Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č.: 10227/L
IČO: 36 395 714 DIČ: 2020121521 IČ DPH: SK2020121521

Efektívna Ekologická Energia
.................................................................................................

 

 

Vážení odberatelia tepla,

na základe doručenej informácie od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. dôjde

dňa 15. 3. 2021 od 7.34 do 13.34 hod.

v bytových domoch na ul. Gorkého 34, 42, 48, 54, 58, 62, 67, 93, 97, Nám. protifašistických bojovníkov 4

k prerušeniu distribúcie elektriny z dôvodu revízie elektrického zariadenia.

Vzhľadom na to, že prerušenie distribúcie elektriny sa týka aj odovzdávacích staníc tepla, oznamujeme našim odberateľom v týchto bytových domoch, že z uvedeného dôvodu bude v rovnakom čase prerušená aj dodávka tepla a teplej vody.

Ďakujeme za pochopenie.


https://stefe.sk/mt/sk/notice/236

S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk
 

 

FEBRUÁR 2021

 

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu prác na poruche horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde

dňa 26. 2. 2021 od 7.00 do 22.00 hod.

k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na sídlisku Ľadoveň a pre ZŠ Jahodnícka.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

https://stefe.sk/mt/sk/notice/233

S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk

............................................

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu bude

dňa 3.2.2021 v čase od 7:00 do 16:00
prerušená dodávka tepla pre odberateľov na Ľadovni - ulice: Stavbárska,
Textoterisova, Gogoľova, Petrikovicha, Michaeliho, Krónera, Koneva,
Malinovského, Sucháčkova, Šípoša.

http://www.mtas.sk/?q=o-nas/o-nas/poruchy-a-odstavky

 

https://stefe.sk/mt/sk#oznamy

 

.................................................................

JANUÁR 2021

Dobrý deň,

na základe aktuálnej informácie z Martinskej teplárenskej a.s. sa dodávka tepla na sídlisku Jahodníky, ul. Šípoša 15, 16 a ul. Kollárova 90 preruší

27. 1. 2021 (nie 26. 1. 2021, ako bolo pôvodne oznámené).

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk

 

 

 

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu prác na poruche horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde

dňa 26. 1. 2021 v čase od 7.00 do 20.00 hod.

k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na sídlisku Jahodníky, ul. Šípoša 15, 16 a ul. Kollárova 90.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

https://stefe.sk/mt/sk/notice/217

S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk 

 

.................................

 

Poruchy a odstávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla

sú zverejňované na webových stránkach dodávateľov tepla:

Martinská teplárenská, a.s.

http://www.mtas.sk/?q=/o-nas/o-nas/poruchy-a-odstavky

 

DECEMBER 2020

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu prác na poruche horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde

dňa 22. 12. 2020 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.

k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na ul. Nováka, Moyzesova a Mudroňova.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.


S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk

OR Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č.: 10227/L
IČO: 36 395 714 DIČ: 2020121521 IČ DPH: SK2020121521
 

 

.................................

http://www.mtas.sk/?q=o-nas/o-nas/poruchy-a-odstavky

https://stefe.sk/mt/sk/notice/201

 

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu prác na poruche horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s.,

dôjde dňa 1. 12. 2020 v čase od 7.00 hod. do 21.00 hod.

k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla v mestskej časti Jahodníky a na ul. Kollárova.
Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

https://stefe.sk/mt/sk/notice/201


S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk
 

............................................................................

OKTÓBER 2020

O Z N A M

o obmedzení prevádzky klientskeho centra v súvislosti s koronavírusom

 od 7. 10. 2020 do odvolania

v súvislosti s mimoriadnou situáciou a vyhláseným núdzový stavom obmedzujeme prevádzku klientskeho centra z dôvodu prijatých opatrení na zníženie priameho kontaktu medzi pracovníkmi a klientmi. Vaše požiadavky je možné zasielať osobne do poštovej schránky vo vstupnej hale budovy ( alebo zaslať poštou ), elektronicky prostredníctvom e-mail adries alebo telefonických čísiel uvedených pri vstupe do prevádzky, alebo na naše web stránke .

Nezabudnite do písomnej žiadosti uviesť kontaktné údaje – telefón a emailovú adresu.

Za porozumenie ďakujeme!

 

AUGUST 2020

Martinská teplárenská a.s.

Poruchy a odstávky

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu opravy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde

dňa 5. 8. 2020 od 22.00 hod. do 6. 8. 2020 cca 19.00 hod. k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberateľov tepla v mestskej časti Priekopa a Vrútky.

 

AUGUST 2020

Martinská teplárenská a.s.

Poruchy a odstávky

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu opravy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde dňa 4. 8. 2020 od 22.00 hod. do 5. 8. 2020 cca 18.00 hod. k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberateľov tepla na sídlisku Ľadoveň.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

.................................

JÚL 2020

STEFE –  partner v tepelnej energetike
Prerušenie dodávky teplej vody dňa

8. 7. 2020

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu opravy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde dňa 8. 7. 2020 od 7.00 hod. do cca 21.00 hod. k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberateľov na ul. Kollárova a na sídlisku Jahodníky.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

MÁJ  2020

Do pozornosti štatutárnym zástupcom - predsedom SVB

zmena elektronické schránky od 1. 11. 2020

zdroj : MV SR

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=statutari-viacerych-typov-organizacii-budu-od-1-juna-potrebovat-elektronicky-obciansky-preukaz

 

Štatutári viacerých typov organizácií budú od 1. júna potrebovať elektronický občiansky preukaz
14. 05. 2020


Dňom 1. júna 2020 Národná agentúra pre sieťové a e-služby /NASES/ aktivuje elektronické schránky na doručovanie pre subjekty a organizácie, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky. K tomuto kroku dôjde na základe zákona o e-Governmente.

 

Na vstup do elektronickej schránky je potrebný aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom. Ten budú potrebovať od 1. júna 2020 štatutári organizácií tretieho sektora, politických strán, cirkevných organizácií, záujmových združení, veľvyslanectvá a ďalšie subjekty, ktorých zoznam je dostupný na Ústrednom portáli verejnej správy: https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/zoznam_nezapisanych_PO.pdf.

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že napriek obmedzenému režimu na policajných oddeleniach dokladov prijímanie, výdaj či aktivácia občianskych preukazov funguje v prijateľných čakacích dobách, keďže tento rok sa kvôli pandémii nového koronavírusu v agende dokladov neprejavila tzv. pasová sezóna, teda nával žiadateľov o cestovné doklady.

V súčasnosti oddelenia dokladov fungujú päť dní v týždni. V pondelok, utorok, štvrtok a v piatok od 8. do 14. hodiny, v stredu od 10. do 16. hodiny.

O elektronický občiansky preukaz či jeho aktiváciu možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku.

Výmena starého typu dokladu za elektronický je bezplatná, rovnako aktivácia občianskeho preukazu.

Elektronické občianske preukazy s čipom vydáva Slovenská republika od decembra 2013. V súčasnosti je držiteľom platného elektronického OP 3,25 milióna občanov, pričom 62 percent, teda vyše 2 milióny občanov, majú doklad aktivovaný, čiže majú prístup do elektronickej schránky a môžu používať elektronické služby. 

....

http://www.mtas.sk/?q=o-nas/o-nas/poruchy-a-odstavky

 

FEBRUÁR 2020

Martinská teplárenská a.s.

Poruchy a odstávky

 

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu
bude prerušená
dodávka tepla dňa 25. 2. 2020 od 7:00 do 19:00 pre mestskú časť Podháj.

 

JANUAR 2020

Martinská teplárenská a.s.

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu bude prerušená dodávka tepla dňa

29.1.2020 od 7:00 do 18:00 pre mestskú časť Podháj.

 

 

JANUAR 2020

Martinská teplárenská a.s.

Poruchy a odstávky


Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu je prerušená dodávka tepla dňa
13.1.2020 v čase od 9:00 do 14:00 pre všetkých odberateľov v mestskej
časti Podháj.

 

 

DECEMBER 2019

Martinská teplárenská a.s.

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu
bude prerušená
dodávka tepla

dňa 17.12.2019 od 7:30 pre mestskú časť Podháj do
odstránenia poruchy. Predpoklad obnovenia dodávky tepla je do
17:00 hod.

 

 

 

SEPTEMBER 2019

Martinská teplárenská a.s.

Poruchy a odstávky


Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu bude dňa

24.9.2019 v čase od 7:00 do 16:00

prerušená dodávky tepla pre odberateľov mestskej časti Ľadoveň.

 

  Z dôvodu prác na rekonštrukcii horúcovodu bude dňa

24.9.2019 v čase od 7:00 do 22:00 prerušená
dodávka tepla pre odberateľov na uliciach Tajovského, M.R.Štefánika,
Bjorsonova

 


Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu bude dňa

18.9.2019 v čase od 7:00 do 13:00


prerušená dodávka tepla pre odberateľov

na ul. Kollárova,Turč. dobrovoľníkov, Bottova, Stavbárska a sídlisko Jahodníky.

 

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu bude dňa

17.9.2019 v čase od 7:00 do 22:00

prerušená dodávka tepla pre nasledovných odberateľov: areál Kasární SNP, zimný štadión, športová hala, BD SNP2, Fanči, s.r.o. 

 

AUGUST 2019

Celozávodná odtávka spoločnosti Martinská teplárenská a. s., 

OZNAM

 Na základe plánovanej údržby a opravy zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla podľa nasledovného harmonogramu:

Piatok  23.8. o O,oo hod. - ukončenie dodávky tepla do horúcovodov

Pondelok 26.8.  od 20,oo do 24,oo hod - nábeh horúcovodov a OST  

 

AUGUST 2019

Celozávodná odtávka spoločnosti STEFE Martin a. s.

OZNAM

Vážení odberatelia tepla,
z dôvodu opravy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde dňa

19. 8. 2019 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.

k prerušeniu dodávky teplej vody v mestskej časti Ľadoveň pre nasledovné odberné miesta:
Ul. Nachtigala 9 - 17
EB Ľadoveň 2/1
EB Ľadoveň 2/2
EB Ľadoveň 1
EB Ľadoveň 2
Michaelliho 7 - 9
Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

https://stefe.sk/mt/sk/notice/87


S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk
 

 

MÁJ

Poruchy a odstávky Martinská Teplárenská a.s.
Z dôvodu opravy poruchy horúcovodnej prípojky bude dňa 20.5.2019 v čase od 7:30 do 15:00 prerušená dodávka tepla pre odberné miesto: Kozmonautov 11-13 .

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu, bude dňa 21.5.2019 v čase od 7:30 do 20:00 prerušená dodávka tepla pre všetkých odberateľov v mestskej časti Martin-Podháj.

 

APRÍL

oznamujeme Vám, že dňa 2. 4. 2019 dôjde k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody na ul. Stavbárska, na sídlisku Jahodníky a na ul. Šípoša 15 a 16:
https://stefe.sk/mt/sk/notice/53


MAREC

oznamujeme Vám, že dňa 1. 4. 2019 dôjde k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody na ul. Stavbárska, na sídlisku Jahodníky a na ul. Šípoša 15 a 16:

 

MAREC

OZNAM SPOL: Martinská teplárenská a.s. 

Poruchy a odstávky
OZNAM
V zmysle zákona o tepelnej energetike č. 657/2004
Z.z. §26 odstavec (2) Vám oznamujeme,

že v dňoch 14.3. – 20.3.2019

bude Martinská teplárenská, a.s. realizovať opravu horúcovodného potrubia na ul. Stavbárska v dĺžke cca 90 m. Z dôvodu väčšieho rozsahu opravy bude v uvedenom termíne obojsmerne uzavretá komunikácia na ul. Stavbárska od križovatky s ul. Kollárova po Strednú odbornú školu obchodu a služieb. Doprava na sídlisko Jahodníky a Ľadoveň bude presmerovaná po miestnych komunikáciách (viď projekt organizácie dopravy). 

V uvedenom termíne bude prerušená aj dodávka tepla pre dotknutých odberateľov tepla (sídlisko Jahodníky a odberatelia na ul. Stavbárska).

Dĺžka prerušenia dodávky tepla sa predpokladá na 1 deň. Presný termín a čas prerušenia dodávky tepla bude oznámený odberateľom telefonicky po začatí výkopových prác.

 

FEBRUÁR

OZNAM SPOL: Martinská teplárenská a.s. 

Z dôvodu opravy poruchy hlavného napájača horúcovodu bude

dňa 1.2.2019 v čase od 7:30 do 22:00

obmedzovaná dodávka tepla v meste Martin a Vrútky.
Zníženie parametrov vykurovacej vody v horúcovode pocítia najviac
odberatelia vo Vrútkach, Priekope a mestskej časti Košúty a Ľadoveň. 

 

JANUÁR

OZNAM SPOL: Martinská teplárenská a.s. 

Z dôvodu havárie horúcovodu je dňa 7.1.2019 od skorých ranných hodín prerušená dodávka tepla pre mesto Martin, Priekopu a Vrútky. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.

Postupne doplňujeme horúcovodný systém v strede mesta Martin.

priebežní info 

http://www.mtas.sk/?q=o-nas/o-nas/poruchy-a-odstavky

 

 

DECEMBER 2018

OZNAM SPOL: Martinská teplárenská a.s. 

Z dôvodu opravy havárie na hlavnom napájači DN500 Centrum dňa 20.12.2018

v čase od 7:30 do 21:00 dôjde k obmedzeniu dodávky tepla vo Vrútkach a Priekope a v celom meste Martin.

Od 10:45 je prerušené dodávka tepla pre odberateľov na ul Stavbárska a sídlisku Jahodníky z dôvodu havárie na horúcovodnom potrubí v tejto lokalite. Prerušená dodávka bude do odstránenie poruchy.

 

NOVEMBER 2018

OZNAM SPOL: Martinská teplárenská a.s.

 Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu na ul. Medňanského, bude dňa
20.11.2018

v čase od 8:00 do 22:00

prerušená dodávka tepla
pre odberné miesta v Priekope a vo Vrútkach.

 

JÚL 2018

OZNAMY o prerušeniach dodávky tepla a teplej vody v Martine

OZNAM SPOL: STEFE MARTIN a.s.
Vážení odberatelia tepla, na základe § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach na výrobu tepla rozvod tepla zo strany Martinskej teplárenskej, a.s., bude prerušená dodávka tepla a TÚV v zmysle nasledovného harmonogramu: pondelok 2. 7. 2018 o 00.00 hod. - začiatok prerušenia dodávky, streda 4. 7. 2018 do 06.00 hod. - obnovenie dodávky. Žiadame odberateľov tepla, aby informovali konečných spotrebiteľov (užívateľov bytov, nájomcov a pod.) o prerušení dodávok TÚV miestne obvyklým spôsobom. V prípade, že v stanovenom termíne nedôjde k obnoveniu dodávky teplej úžitkovej vody, nahláste poruchu nepretržitej službe na dispečingu STEFE Martin, a.s., na telefónnom čísle: 043/4010 420.

 

JÚN 2018 

Vážení odberatelia tepla,

oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. dôjde dňa

15. 6. 2018 v čase od 6.00 hod. do 24.00 hod.

k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberné miesta:
sídlisko Ľadoveň, ul. Sklabinská, bytový dom Priehradka 25, bytové domy na Ul. Janka Kráľa, Ul. Hviezdoslavova č. 2 a č. 8 a ZŠ Jahodníky.

Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.


STEFE Martin, a. s.

člen Skupiny STEFE SK
Východná 14, 036 01 Martin
tel.: + 421 43 4010 403, mobil: + 421 918 733 622
 

NOVEMBER 2017

Z dôvodu opravy poruchy na hlavnom horúcovodnom napájači bude dňa 25.11.2017 v čase od 7.00 do 24.00 prerušená dodávka tepla pre sidliská Košúty I., II, mestskú časť Priekopa a mesto Vrútky. 

 

 

MAREC 2017 

9. 3.2017 prevzatéhttp://www.urso.gov.sk/?q=node/502

Úrad oznamuje, že dnes 9.marca 2017 ukončil vydávanie cenových rozhodnutí pre všetkých rozhodujúcich dodávateľov elektriny na Slovensku, vrátane tradičných aj malých.„Cenové rozhodnutia teda už majú dodávatelia, ktorí dodávajú elektrinu pre vyše 99% slovenských domácností,“ vysvetľuje podpredseda úradu Miroslav Čelinský. Dodávatelia tak budú po nevyhnutných úpravách systémov postupne kontaktovať svojich zákazníkov. Ceny elektriny pre slovenské domácnosti budú na úrovni roka 2016. Cenové rozhodnutia sú účinné od 1. januára 2017.

 

FEBRUÁR 2017

28.2.2017 prevzaté http://www.urso.gov.sk/?q=node/497

Úrad oznamuje, že dnes 28. februára 2017 ukončil vydávanie cenových rozhodnutí podľa novej vyhlášky č. 21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Cenové rozhodnutia sú účinné od 1. januára 2017, cena vody je jednozložková a vracia sa na úroveň roka 2016.

 

24.2.2017 prevzaté http://www.urso.gov.sk/?q=node/494

USMERNENIE URSO pre odberateľov a dodávateľov elektriny

Úrad oznamuje, že v súčasnosti ukončuje vydávanie cenových rozhodnutí podľa novej vyhlášky o elektroenergetike č.18/2017 Z. z. Cenové rozhodnutia sú účinné od 1. januára 2017 v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2012 Z. z. a § 46 vyhlášky č.18/2017 Z. z.

Pre všetkých odberateľov platia v roku 2017 ceny na úrovni roka 2016, a to od 1. januára 2017.
V prípade vyúčtovacích faktúr, ktoré obsahujú aj obdobie mesiacov január, prípadne aj február roku 2017, by mali dodávatelia na základe nových cenových rozhodnutí vystaviť odberateľom opravné faktúry, resp. dobropisovať rozdiel v cene.

 

Ak odberatelia vyúčtovacie faktúry, ktoré obsahujú aj vyúčtovanie reálnej spotreby za január, prípadne aj február 2017 nezaplatia a dodávateľ im obratom nevystaví opravnú vyúčtovaciu faktúru, môžu sa obrátiť na úrad.
Všetci odberatelia, ktorí svoje vyúčtovacie faktúry a prípadne aj preddavkové platby už zaplatili, v žiadnom prípade nebudú poškodení, keďže prípadný rozdiel im bude zúčtovaný v nasledujúcej vyúčtovacej faktúre.

Úrad zdôrazňuje, že nemá zákonnú právomoc vstupovať do obchodných vzťahov medzi dodávateľom a odberateľom.
Keďže situácia, ktorá nastala nie je vo vzťahu k úprave preddavkových platieb a vyúčtovacích faktúr legislatívne upravená, úrad odporúča dodávateľom nasledovné:

pri vyúčtovacích faktúrach, ktoré obsahujú mesiace január, prípadne aj február 2017, čo najskôr pristúpiť k vystaveniu opravných faktúr, resp. dobropisov, ktoré by zohľadnili rozdiely v cenách, ktoré vznikli vydaním nových cenových rozhodnutí od 1. januára 2017 a zrušením predchádzajúcich cenových rozhodnutí, na základe ktorých boli vystavené vyúčtovacie faktúry.
pri preddavkových platbách využiť právnu úpravu zákona o energetike a pravidiel trhu, ktorá umožňuje dodávateľom navrhnúť zmenu výšky preddavkových platieb pri zmene ceny z vlastnej iniciatívy.


pozn.: Cenové konania pre vodu sa ukončia v priebehu budúceho týždňa.

 

 

21.2.2017 prevzaté http://www.urso.gov.sk/?q=node/488

USMERNENIE URSO pre odberateľov a dodávateľov elektriny

Od 10. februára 2017 je v platnosti nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.18/2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

Odberateľ by si mal podrobne preštudovať svoju vyúčtovaciu faktúru za predošlé zúčtovacie obdobie. Faktúra môže obsahovať „malými písmenami“ zmienku o tom, že jej úhradou sa odberateľ zaväzuje do budúcnosti platiť aj určenú výšku preddavkových platieb. Ak s tým odberateľ nesúhlasí, musí bezodkladne kontaktovať svojho dodávateľa a dohodnúť sa s ním na svojej predstave o preddavkových platbách. Ak sa mu dohodnúť nepodarí, odberateľ môže v tejto súvislosti podať podnet na úrad.
Keď odberateľ s preddavkou platbou nesúhlasí, musí to bezodkladne oznámiť svojmu dodávateľovi a môže si dohodnúť inú výšku preddavkovej platby. Je to na ich dohode. Dodávateľ nemôže od odberateľa požadovať úhradu preddavkovej platby vo výške, s ktorou odberateľ nesúhlasí.
V prípade, ak odberatelia elektriny už uhradili vyššie preddavkové platby na rok 2017, rozdiel medzi novou výškou preddavkovej platby a pôvodne stanovenou platbou im bude zo strany dodávateľa elektriny zohľadnený.
Až do ukončenia cenových konaní vyzývame dodávateľov elektriny, aby v rámci vyúčtovania združenej dodávky elektriny nezasielali odberateľom elektriny preddavkové platby pre nadchádzajúce zúčtovacie obdobie.
Taktiež vyzývame dodávateľov elektriny, aby do termínu splatnosti úhrady novej výšky preddavkových platieb nežiadali príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie distribúcie elektriny do daného odberného miesta odberateľa elektriny z dôvodu neuhradenia už zaslanej faktúry s pôvodnou výškou preddavkových platieb na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie.
 

20.2.2017 prevzaté http://www.urso.gov.sk/?q=node/488

Úrad upozorňuje, že až do vydania nového cenového rozhodnutia úradu, sú platné dvojzložkové ceny podľa platného cenového rozhodnutia vydaného na rok 2017. Od doručenia nových cenových rozhodnutí úradu v marci 2017, ktoré budú vydané pre regulované subjekty (vodárenské spoločnosti, obce) na základe novej vyhlášky úradu č. 21/2017 Z.z., budú ceny vody jednozložkové a na úrovni roka 2016.

 

14.2.2017 prevzaté http://www.urso.gov.sk/?q=node/484

Úrad dnes na základe vlastného podnetu začal cenové konania v súvislosti s prijatou vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike.

 

10.2.2017 prevzaté http://www.urso.gov.sk/?q=node/484

ÚRAD APELUJE NA ODBERATEĽOV 

Úrad vyjadruje poľutovanie nad súčasnou situáciou, ktorá vznikla ohľadom cien elektriny na Slovensku. Pripomína, že na začiatku tohto chaosu bola skupina odberateľov s predimenzovanými ističmi, ktoré nezodpovedali ich odberu, vďaka čomu im fixné poplatky značne stúpli. Naopak, tí odberatelia, ktorí mali ističe optimalizované ušetrili a to podľa starej aj novej vyhlášky. Úrad preto aj v súčasnej situácii, kedy sa vyhláška nastavuje podľa parametrov z roku 2016, apeluje na všetkých odberateľov, aby sa viac zaujímali o podmienky za akých odoberajú elektrinu od svojich dodávateľov. Dôležité je, aby si rezervovanú kapacitu vyjadrenú veľkosťou amperickej hodnoty ističa dali do súladu so svojím reálnym odberom. Tento problém totiž budú musieť v budúcnosti tak či onak riešiť a po jednorázovej investícii môžu výrazne ušetriť. Je to zároveň výzva pre obce a mestá, či sociálne zariadenia, ktoré sa dlhodobo snažia rôznymi spôsobmi znížiť spotrebu elektriny, aby optimalizáciou rezervovanej kapacity ušetrili skutočne výrazne. Úrad preto odporúča odberateľom, aby kontaktovali svojho dodávateľa a snažili sa s ním na optimalizácii rezervovanej kapacity dohodnúť. V prípade, ak nebude reagovať, nech sa obrátia s podnetom na úrad a úrad zasiahne.

 

Usmernenie pre odberateľov a dodávateľov elektriny

7. 2. 2017 prevzaté http://www.urso.gov.sk/?q=node/473

V krátkej dobe nadobudne účinnosť nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „nová cenová vyhláška“) vyhlásením v Zbierke zákonov.

Do vyhlásenia novej cenovej vyhlášky v Zbierke zákonov vyzývame dodávateľov elektriny aby v rámci vyúčtovania združenej dodávky elektriny nezasielali odberateľom elektriny preddavkové platby pre nadchádzajúce zúčtovacie obdobie vo výške podľa v súčasnosti platných taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny určených v cenovom rozhodnutí pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto odberateľa elektriny pripojené.

Vyúčtovaciu faktúru za predošlé zúčtovacie obdobie je potrebné uhradiť.

Nové výšky preddavkových platieb budú dodávateľmi elektriny zasielané v súlade s postupom, ktorý bude stanovený v novej cenovej vyhláške. V prípade ak odberatelia elektriny už uhradili vyššie preddavkové platby na rok 2017, rozdiel medzi novou výškou preddavkovej platby a pôvodne stanovenou platbou bude zo strany dodávateľa elektriny zohľadnený a zúčtovaný.

Taktiež vyzývame dodávateľov elektriny aby do vyhlásenia novej cenovej vyhlášky v Zbierke zákonov a do termínu splatnosti úhrady novej výšky preddavkových platieb nežiadali príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie distribúcie elektriny do daného odberného miesta odberateľa elektriny z dôvodu neuhradenia už zaslanej faktúry s pôvodnou výškou preddavkových platieb na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie.

 

 

JANUÁR 2017

UKONČENIE CENOVÉHO KONANIA 26.1.2017

 prevzaté http://www.urso.gov.sk/?q=node/473

 

Úrad dnes ukončil cenové konanie, ktorým sa odstráni diskriminácia niektorých odberateľov. Implementáciou štandardne používaného pomeru fixnej a variabilnej zložky za distribúciu, chce úrad dosiahnuť efektívne využívanie distribučnej sústavy. V prípade, že rezervovaná kapacita zodpovedá výške odberu, drvivá väčšina obyvateľov pocíti medziročne pokles nákladov za elektrinu a plyn.
Úrad zdôrazňuje, že od 1. januára 2017 došlo k niektorým podstatným zmenám:
• zmenil sa pomer medzi fixnou a variabilnou zložkou poplatkov, pričom stále bolo zabezpečené, že celková výška nákladov na distribúciu sa nezmenila, respektíve poklesla,
• zmenila sa tarifná štruktúra, pričom odberatelia boli dodávateľmi preraďovaní do nových tarifných štruktúr, ktoré dôslednejšie rešpektujú charakter ich odberu v praxi,
• zmena tarifnej štruktúry bola zrealizovaná, aby sa efektívnejšie vynakladali náklady, ktoré súvisia s rezerváciou kapacity v sústave a jej využívaním.

V tejto súvislosti začal úrad od začiatku roku 2017 evidovať podnety zo strany odberateľov, ktorí sa sťažovali na zvýšené preddavkové platby. Predstavitelia vlády SR minulý týždeň tiež na podnety upozornili a požiadali o vysvetlenie, čo aj úrad urobil. Zároveň úrad v záujme ochrany odberateľov a zabráneniu ich diskriminácie pristúpil k prehodnoteniu rozhodnutia tak, aby dostali dotknutí odberatelia dostatok času na optimalizáciu rezervovanej kapacity svojho odberného miesta. Predseda úradu súčasne nariadil kontrolu u tých odberateľov, ktorí boli najviac postihnutí. Zmena štruktúry taríf za dodávku elektrickej energie vyvolala anomálie najmä u odberateľov, ktorí mali neadekvátne nastavenú, predimenzovanú maximálnu rezervovanú kapacitu (vyjadrenú hodnotou vstupného ističa), čo sa v budúcnosti musí zmeniť.
Úrad dnes ukončil cenové konanie, ktorým sa odstráni diskriminácia niektorých odberateľov. Všetci odberatelia dostanú na základe nových cenových rozhodnutí aj nové preddavkové faktúry od svojich dodávateľov. Zároveň budú mať dotknutí odberatelia dostatok času, aby si zoptimalizovali svoju rezervovanú kapacitu i zmluvné vzťahy. Úrad tiež nariadil distribučným spoločnostiam, aby boli pripravené riešiť všetky prípady s odberateľmi aj individuálne.
Aktuálne cenové rozhodnutia úrad zverejní na svojom webovom sídle.
Všetci odberatelia spoločností SSE-Distribúcia,a.s. a SPP- Distribúcia, a.s., dostanú na základe nových cenových rozhodnutí aj nové preddavkové faktúry od svojich dodávateľov. Zároveň budú mať dotknutí odberatelia dostatok času, aby si zoptimalizovali svoju rezervovanú kapacitu i zmluvné vzťahy.

 

31. januára 2017 - TLAČOVÁ SPRÁVA SSE ( prevzaté z www.sse.sk )

V poslednom období bolo možné z médií, či pri reakciách politikov často počuť o spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE). Nie všetky informácie, ktoré odzneli však boli voči spoločnosti prezentované pravdivo,správne a v súlade s legislatívou.3Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), odmieta kritiku za nárast cien elektrickej energie platných pre rok 2017, ktorú jej zákazníci v súčasnosti často pripisujú. Stredoslovenská energetika je momentálne v porovnaní s inými dodávateľmi výrazne viac poškodená, pretože sa v médiách mylne zamieňa s distribučnou spoločnosťou Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (SSE-D). Ide pritom o dve samostatné spoločnosti, s veľmi podobným názvom. Spoločnosť SSE je ako dodávateľ elektrickej energie v zmysle legislatívy odčlenená od roku 2007 od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (SSE-D). SSE ako dodávateľ elektrickej energie ovplyvňuje z celkovej ceny elektriny približne len jej jednu tretinu. Táto časť ceny klesla pre rok 2017 približne o 14% pre domácnosti a 10% pre podnikateľov. Zvyšok (teda asi 2/3) tvoria rôzne regulované poplatky stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Práve k ich navýšeniu došlo napríklad pri tarife za prevádzkovanie systému, cez ktorú sa realizuje štátna podpora výroby z obnoviteľných zdrojov, kombinovaná výroba elektriny a tepla, ale tiež podpora ťažby domáceho uhlia. K zmenám došlo aj pri štruktúre cien za prístup do distribučnej sústavy (v závislosti od veľkosti, resp. počtu fáz hlavného ističa). Spoločnosť SSE bola teda pri stanovovaní cien elektrickej energie pre rok 2017 v rovnakej situácii ako všetci dodávatelia, ktorí museli tieto regulované poplatky prebrať v stanovenej výške. Teda aj keď sa odberateľ rozhodne zmeniť dodávateľa energií, neznamená to, že sa vyhne plateniu regulovaných poplatkov, nakoľko sú pre všetkých zákazníkov na strednom Slovensku rovnaké. SSE ako dodávateľ elektrickej energie sa rovnako ako ostatní dodávatelia riadi platnou legislatívou a platnými cenovými rozhodnutiami vydanými Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vzhľadom na nové cenové rozhodnutie URSO bude SSE zasielať v najbližších dňoch svojim zákazníkom v segmente podnikatelia a samosprávy nové preddavkové platby na rok 2017. Pre zákazníkov, u ktorých nedošlo k nárastu spotreby na odbernom mieste oproti predchádzajúcemu obdobiu, budú preddavkové platby maximálne na úrovni roku 2016. Nové cenové rozhodnutie však zároveň zachováva zmeny v poplatkoch podľa veľkosti hlavného ističa pre segment podnikateľov a samosprávy. Preto Stredoslovenská energetika odporúča svojim zákazníkom skontrolovať a prehodnotiť veľkosť hlavného ističa na odbernom mieste, prípadne si navýšiť preddavkovú platbu, aby sa vyhli možným nedoplatkom vo vyúčtovacej faktúre. Dohody o preddavkových platbách pre rok 2017, ktoré boli zaslané podľa pôvodného cenového rozhodnutia URSO v mesiaci január, budú stornované. Zákazníkom zo segmentu domácnosti, neboli doteraz zaslané spoločnosťou SSE nové rozpisy záloh. Stredoslovenská energetika tak urobí v najbližších dňoch v zmysle nového cenového rozhodnutia URSO. Pre domácnosti, u ktorých nedošlo k nárastu spotreby na odbernom mieste oproti predchádzajúcemu obdobiu, budú zálohy maximálne na úrovni roku 2016. Nové cenové rozhodnutie však zároveň zachováva zmeny v poplatkoch za hlavný istič (v závislosti od počtu fáz) pre väčšinu sadzieb, podobne ako v iných regiónoch Slovenska, preto Stredoslovenská energetika odporúča svojim zákazníkom – domácnostiam skontrolovať a prehodnotiť počet fáz hlavného ističa. Po doručení nových preddavkových platieb pre podnikateľov, samosprávy ako aj záloh a vyúčtovaní pre domácnosti sú odberatelia povinní ich v zmysle platnej legislatívy uhradiť. Táto povinnosť sa týka aj už zaslaných vyúčtovacích faktúr ku 31.12.2016 pre podnikateľov a samosprávy, nakoľko ide o vyúčtovanie platieb za elektrickú energiu za predchádzajúci rok, na ktoré sa nové cenové rozhodnutie URSO nevzťahuje.
Podporujeme Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
www.sse.sk
Media kontakt: Ing. Michaela Krivá,
Tel.: 041/519 2250, e-mail: michaela.kriva@sse.sk
SSE dodáva energiu (elektrinu a plyn) pre život a podnikanie viac ako 700 000 zákazníkom. Na energetickom trhu pôsobí už viac ako 90 rokov.
Budovaním nových pripojení, investovaním a podporou celospoločenských záujmov prispieva k ďalšiemu ekonomickému rozvoju regiónu.
V prípade ďalších otázok sa môžu zákazníci SSE obrátiť na zákaznícku linku alebo navštíviť niektoré z ôsmych zákazníckych centier, kde im odborní pracovníci pomôžu zorientovať sa v otázkach aktuálnych cien a poradia ohľadom optimalizácie ističov. Postup pre zrýchlenú realizáciu zmeny h