========================================

MAREC 2021

 

http://www.mtas.sk/?q=o-nas/o-nas/poruchy-a-odstavky

https://stefe.sk/mt/sk#oznamy

=========================================

=========================================

OZNAM

KLIENTSKE CENTRUM UNIREALITA Združenie  

v súvislosti s mimoriadnou situáciou a vyhláseným núdzovým stavom

od 1.1. 2021 do odvolania 

obmedzuje prevádzku  z dôvodu prijatých opatrení na zníženie priameho kontaktu medzi pracovníkmi a klientmi.

Všetky podania je možné zasielať listovou zásielkou poštou, osobne do poštovej schránky vo vstupnej hale budovy ul. Kukučínova 1 - Martin,  alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej komunikácie

Nezabudnite do žiadosti uviesť kontaktné údaje – telefón a mailovú adresu.

=======================================

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia / ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY , Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 

VYDANÉ OPATRENIE K ZHROMAŽDENIAM - viď. záložka INFO k opatreniam COVID - 19  

AKTUALIZÁCIE http://www.uvzsr.sk/

https://www.minv.sk/?vestnik-vlady-sr

 ................................

Pre zvýšenie informovanosti našich klientov sme súvisiace informácie  a odporúčania vydané štátnymi orgánmi umiestnili na našej web-stránke v záložke OPATRENIA COVID 19

======================================

    

  


Správa domov, bytov a nebytových priestorov , činnosti v oblasti nehnuteľností

j0423084

Rozvoj a ekonomický rast vo všetkých oblastiach našej spoločnosti, neustále zmeny legislatívy, ktoré prinášajú vyššie nároky na kvalitu práce v jednotlivých odvetviach hospodárstva, prispôsobovanie činnosti európskym štandardom, aj nás vedú k zmenám v oblasti poskytovania a zabezpečovania zmluvných služieb, súvisiacich s prevádzkou bytových domov, bytov a komplexne všetkých nehnuteľností.
So zámerom skvalitniť a rozšíriť okruh poskytovaných služieb v oblasti správy nehnuteľností, sme vytvorili tím profesionálnych správcov, ktorí sa touto činnosťou zaoberajú niekoľko rokov na základe živnostenského oprávnenia a zaregistrovali sme združenie štyroch fyzických podnikateľských osôb.
Spoločníci menovaného združenia sú profesnými členmi viacerých združení ( „Združenie INPOCE“so sídlom v Martine, „Združenie SVB na Slovensku“ so sídlom v Košiciach...), ktoré sa zaoberajú problematikou správy nehnuteľností, so špeciálnym zameraním na poskytovanie služieb pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 

Podľa zakladateľskej zmluvy o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu účastníkmi zmluvy sú:
 

Ing. Erika Ľ u b o m í r s k a - správca združenia

Ing. Anton G ö r ö g

Henrieta M ú d r a

Marianna Š o l c o v á

( viď. oprávnenia ŽIVNOSTENSKÝ REGITER SR )

 

Účelom združenia účastníkov zmluvy je sprostredkovateľská činnosť zabezpečenia služieb a plnení spojených s užívaním bytov a so zabezpečovaním niektorých činností súvisiacich so správou bytových domov jednotlivých vlastníkov, na podklade uzavretých mandátnych zmlúv a sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

V roku 2013 sme obdržali certifikát OVERENÝ OBCHOD od Asociácie spotrebiteľov a podnikateľov

INFORMÁCIA - prevzaté zo stránky http://www.porovnaniecien.sk/

Asociácia spotrebiteľov a podnikateľov združuje spotrebiteľov a podnikateľov v oblasti výroby, predaja a poskytovania služieb a dohliada na doržiavanie pravidiel a zákonov a poskytuje CERTIFIKÁCIU INTERNETOVÝCH STRÁNOK v Slovenskej a Českej republike.

V čom sme iní, ako iné certifikačné autority? Certifikáciu vykonávame zdarma, certifikát od nás si nemôže nikto zakúpiť, aby bolo naše hodnotenie skutočne objektívne, a tak ocenenie Overený obchod od nás dostane skutočne len obchod, ktorý dodržuje pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu a to nad rámec minima ktoré stanovuje zákon.

Overený obchod je taký obchod, ktorý je bezpečný pre kupujúceho, dodržiava platné zákony, vybavuje objednávky v súlade s tým čo zákazníkom garantuje, umožňuje spotrebiteľom vrátiť tovar do 7 pracovných dní, vybavuje správne a bezproblémovo reklamácie, dodržuje dodacie lehoty, dodáva len kvalitný tovar za najnižšie ceny a má kvalitnú a pružnú komunikáciu so zákazníkom. Overený obchod je obchod ktorý je bezpečný, a disponuje vysokou kvalitou služieb pre zákazníkov.
Certifikát overený obchod môže ziskať len obchod, ktorý za celú dobu svojej existencie nedostal žiadnu pokutu od SOI.

Hlavným cieľom certifikácie je vykonať kontrolu podmienok nákupu, všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa stránky na základe nami vydaných Pravidiel certifikácie, ktorých právnym minimom je aktuálne platná legislatíva daného štátu, v ktorom má prevádzkovateľ e-shopu sídlo ale i Európskej smernice, ktorú musia členské štáty aplikovať do svojej legislatívy, aby Slovenská obchodná inšpekcia ako príslušný kontrolný orgán nemohol prevádzkovateľovi udeliť pokutu za nesplnenie informačných povinností.

Každý obchod, ktorý od nás získal ocenenie Overený obchod, ponúka spoľahlivú ochranu kupujúceho. Takže kupujúci sa nemusí takéhoto obchodu obávať.

Logo Overeného obchodu je umiestnené na zápätí stránky

Ing. Erika Ľubomírska

dscf0909

Ing. Anton Görög

dscf0961

Marianna Šolcová

dscf0911-28329

Henrieta Múdra

dscf1230