.........................................

Pozri záložku OZNAMY - INFORMÁCIE

31.12.2022 odkaz na článok 

ÚRSO rozhodol o regulovaných cenových položkách v elektroenergetike na rok 2023 a vypracoval tento prehľad, ktorý má prispieť k lepšej orientácii odberateľov o uplatňovaných cenách

23.12.2022 odkaz na článok 

ÚRSO: Oznámenie pre dodávateľov a odberateľov tepla ohľadne cien tepla od 01.01.2023

15.12.2022 odkaz na článok 

ÚRSO: Konečný dopad na to koľko nakoniec zaplatia na budúci rok domácnosti za energie bude výsledkom mimoriadnych opatrení prijatých Vládou SR

14. 12.2022 odkaz na článok

ÚRSO: Včasná aplikácia novely zákona o energetike umožní štátu účinne zmierniť dopady veľkého, ale bohužiaľ nevyhnutného zdražovania regulovaných cien energií

2.12.2022 odkaz na článok

Rozšírené práva odberateľov v domácnosti v oblasti elektriny a plynu od 01.01.2023

......................

Informácia k aktuálnej situácii vývoja cien energií.

      Určite ste už všetci zaznamenali situáciu ohľadom nárastu cien energií, ktoré nie sú do dnešného dňa zastabilizované. Nakoľko sa na nás obracajú viacerí vlastníci s požiadavkou o úpravu mesačných zálohových platieb za energie, chceme touto cestou informovať všetkých vlastníkov nasledovne:
1. Spolu s vyúčtovaním za rok 2021 sme Vám zaslali nové zálohové predpisy, ktoré boli vypočítané podľa spotrieb za rok 2021 spolu s 20 % rezervou zohľadňujúcou navýšenie cien energií, ktorá ale už dnes nemusí byť dostačujúca.
2. Keďže ceny energií sa neustále menia, museli by sme Vám každý mesiac posielať nové výmery zálohového predpisu, čo by spôsobovalo vyššie náklady aj pre Vás vlastníkov, vzhľadom na neustálu zmenu trvalých príkazov.
Vzhľadom na túto nepriaznivú celosvetovú situáciu a s ohľadom na vyššie uvedené informácie Vám doporučujeme, vo vlastnom záujme predísť možným vzniknutým nedoplatkom, navýšiť celkovú mesačnú zálohovú platbu aspoň o 10 % a súbežne prikročiť k úsporným opatreniam v domácnostiach.
        Ceny pre rok 2023 budú schvaľované regulačným úradom do konca roka 2022, o ich prípadnom náraste Vás budeme informovať. Nové zálohové predpisy budeme upravovať opäť spolu so spracovaním vyúčtovania za rok 2022 (t. j. v roku 2023), nakoľko k ich prepočítaniu sú potrebné aktuálne spotreby v domácnostiach ( t. j. spotreby za rok 2022) a tiež ceny energií, ktoré dúfame budú v tom čase už zastabilizované ).

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že spoločne prekonáme toto náročné obdobie.
 

========================================

INFORMÁCIE - PORUCHY - ODSTÁVKY 

nájdete na web stránkach dodávateľov

 

www.stefe.sk

www.mtas.sk

www.sse.sk

=========================================

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia / ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY , Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 

VYDANÉ OPATRENIE K ZHROMAŽDENIAM - viď. záložka INFO k opatreniam COVID - 19  

AKTUALIZÁCIE

www.uvzsr.sk

www.minv.sk

 

======================================

    

  


Správa domov, bytov a nebytových priestorov , činnosti v oblasti nehnuteľností

j0423084

Rozvoj a ekonomický rast vo všetkých oblastiach našej spoločnosti, neustále zmeny legislatívy, ktoré prinášajú vyššie nároky na kvalitu práce v jednotlivých odvetviach hospodárstva, prispôsobovanie činnosti európskym štandardom, aj nás vedú k zmenám v oblasti poskytovania a zabezpečovania zmluvných služieb, súvisiacich s prevádzkou bytových domov, bytov a komplexne všetkých nehnuteľností.
So zámerom skvalitniť a rozšíriť okruh poskytovaných služieb v oblasti správy nehnuteľností, sme vytvorili tím profesionálnych správcov, ktorí sa touto činnosťou zaoberajú niekoľko rokov na základe živnostenského oprávnenia a zaregistrovali sme združenie štyroch fyzických podnikateľských osôb.
Spoločníci menovaného združenia sú profesnými členmi viacerých združení ( „Združenie INPOCE“so sídlom v Martine, „Združenie SVB na Slovensku“ so sídlom v Košiciach...), ktoré sa zaoberajú problematikou správy nehnuteľností, so špeciálnym zameraním na poskytovanie služieb pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 

Podľa zakladateľskej zmluvy o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu účastníkmi zmluvy sú:
 

Ing. Erika Ľ u b o m í r s k a - správca združenia

Ing. Anton G ö r ö g

Henrieta M ú d r a

Marianna Š o l c o v á

( viď. oprávnenia ŽIVNOSTENSKÝ REGITER SR )

 

Účelom združenia účastníkov zmluvy je sprostredkovateľská činnosť zabezpečenia služieb a plnení spojených s užívaním bytov a so zabezpečovaním niektorých činností súvisiacich so správou bytových domov jednotlivých vlastníkov, na podklade uzavretých mandátnych zmlúv a sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

V roku 2013 sme obdržali certifikát OVERENÝ OBCHOD od Asociácie spotrebiteľov a podnikateľov

INFORMÁCIA - prevzaté zo stránky http://www.porovnaniecien.sk/

Asociácia spotrebiteľov a podnikateľov združuje spotrebiteľov a podnikateľov v oblasti výroby, predaja a poskytovania služieb a dohliada na doržiavanie pravidiel a zákonov a poskytuje CERTIFIKÁCIU INTERNETOVÝCH STRÁNOK v Slovenskej a Českej republike.

V čom sme iní, ako iné certifikačné autority? Certifikáciu vykonávame zdarma, certifikát od nás si nemôže nikto zakúpiť, aby bolo naše hodnotenie skutočne objektívne, a tak ocenenie Overený obchod od nás dostane skutočne len obchod, ktorý dodržuje pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu a to nad rámec minima ktoré stanovuje zákon.

Overený obchod je taký obchod, ktorý je bezpečný pre kupujúceho, dodržiava platné zákony, vybavuje objednávky v súlade s tým čo zákazníkom garantuje, umožňuje spotrebiteľom vrátiť tovar do 7 pracovných dní, vybavuje správne a bezproblémovo reklamácie, dodržuje dodacie lehoty, dodáva len kvalitný tovar za najnižšie ceny a má kvalitnú a pružnú komunikáciu so zákazníkom. Overený obchod je obchod ktorý je bezpečný, a disponuje vysokou kvalitou služieb pre zákazníkov.
Certifikát overený obchod môže ziskať len obchod, ktorý za celú dobu svojej existencie nedostal žiadnu pokutu od SOI.

Hlavným cieľom certifikácie je vykonať kontrolu podmienok nákupu, všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa stránky na základe nami vydaných Pravidiel certifikácie, ktorých právnym minimom je aktuálne platná legislatíva daného štátu, v ktorom má prevádzkovateľ e-shopu sídlo ale i Európskej smernice, ktorú musia členské štáty aplikovať do svojej legislatívy, aby Slovenská obchodná inšpekcia ako príslušný kontrolný orgán nemohol prevádzkovateľovi udeliť pokutu za nesplnenie informačných povinností.

Každý obchod, ktorý od nás získal ocenenie Overený obchod, ponúka spoľahlivú ochranu kupujúceho. Takže kupujúci sa nemusí takéhoto obchodu obávať.

Logo Overeného obchodu je umiestnené na zápätí stránky

Ing. Erika Ľubomírska

dscf0909

Ing. Anton Görög

dscf0961

Marianna Šolcová

dscf0911-28329

Henrieta Múdra

dscf1230