SEPTEMBER 2020

OZNÁMENIE O ČERPANÍ DOVOLENKY

Unirealita združenie Martin oznamuje, že dňa

14. 9. 2020

bude prevádzka zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky

 

......................................

Dôležité informácie

O Z N A M
na základe informácií Ústredného krízového štábu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre koronavírus všetkým klientom oznamujeme, že

 od 1. 9. 2020

bude prevádzka otvorená v úradných hodinách uvedených na našej stránke a na oznamovacej tabuli pri vstupe do prevádzky, kde sú uvedené telefonické kontakty a adresy elektronickej komunikácie.

Žiadame klientov, aby do prevádzky vstupovali za prísneho dodržania hygienických opatrení:

  • do prevádzky vstupovali po jednom
  • s prekrytim horných dýchacích ciest rúškom,
  • zachovali odporúčaný odstup minimálne dva metre,
  • vykonanali dezinfekciu rúk po vstupe do prevádzky,
  • v priestoroch klienskeho centra sa zdržiavať len na nevyhnutný čas 

 

Pokiaľ je to možné, prosíme naďalej uprednostňovať využívanie telefonickej, elektronickej alebo písomnej komunikácie

Za pochopenie ďakujeme!

Vyššie uvedené vyplýva z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia / ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY , Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 

VYDANÉ OPATRENIE K ZHROMAŽDENIAM - viď. záložka INFO k opatreniam COVID - 19  

AKTUALIZÁCIE http://www.uvzsr.sk/

 ................................

Pre zvýšenie informovanosti našich klientov sme súvisiace informácie  a odporúčania vydané štátnymi orgánmi umiestnili na našej web-stránke v záložke OPATRENIA COVID 19

    

  


Správa domov, bytov a nebytových priestorov , činnosti v oblasti nehnuteľností

j0423084

Rozvoj a ekonomický rast vo všetkých oblastiach našej spoločnosti, neustále zmeny legislatívy, ktoré prinášajú vyššie nároky na kvalitu práce v jednotlivých odvetviach hospodárstva, prispôsobovanie činnosti európskym štandardom, aj nás vedú k zmenám v oblasti poskytovania a zabezpečovania zmluvných služieb, súvisiacich s prevádzkou bytových domov, bytov a komplexne všetkých nehnuteľností.
So zámerom skvalitniť a rozšíriť okruh poskytovaných služieb v oblasti správy nehnuteľností, sme vytvorili tím profesionálnych správcov, ktorí sa touto činnosťou zaoberajú niekoľko rokov na základe živnostenského oprávnenia a zaregistrovali sme združenie štyroch fyzických podnikateľských osôb.
Spoločníci menovaného združenia sú profesnými členmi viacerých združení ( „Združenie INPOCE“so sídlom v Martine, „Združenie SVB na Slovensku“ so sídlom v Košiciach...), ktoré sa zaoberajú problematikou správy nehnuteľností, so špeciálnym zameraním na poskytovanie služieb pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 

Podľa zakladateľskej zmluvy o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu účastníkmi zmluvy sú:
 

Ing. Erika Ľ u b o m í r s k a - správca združenia

Ing. Anton G ö r ö g

Henrieta M ú d r a

Marianna Š o l c o v á

( viď. oprávnenia ŽIVNOSTENSKÝ REGITER SR )

 

Účelom združenia účastníkov zmluvy je sprostredkovateľská činnosť zabezpečenia služieb a plnení spojených s užívaním bytov a so zabezpečovaním niektorých činností súvisiacich so správou bytových domov jednotlivých vlastníkov, na podklade uzavretých mandátnych zmlúv a sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

V roku 2013 sme obdržali certifikát OVERENÝ OBCHOD od Asociácie spotrebiteľov a podnikateľov

INFORMÁCIA - prevzaté zo stránky http://www.porovnaniecien.sk/

Asociácia spotrebiteľov a podnikateľov združuje spotrebiteľov a podnikateľov v oblasti výroby, predaja a poskytovania služieb a dohliada na doržiavanie pravidiel a zákonov a poskytuje CERTIFIKÁCIU INTERNETOVÝCH STRÁNOK v Slovenskej a Českej republike.

V čom sme iní, ako iné certifikačné autority? Certifikáciu vykonávame zdarma, certifikát od nás si nemôže nikto zakúpiť, aby bolo naše hodnotenie skutočne objektívne, a tak ocenenie Overený obchod od nás dostane skutočne len obchod, ktorý dodržuje pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu a to nad rámec minima ktoré stanovuje zákon.

Overený obchod je taký obchod, ktorý je bezpečný pre kupujúceho, dodržiava platné zákony, vybavuje objednávky v súlade s tým čo zákazníkom garantuje, umožňuje spotrebiteľom vrátiť tovar do 7 pracovných dní, vybavuje správne a bezproblémovo reklamácie, dodržuje dodacie lehoty, dodáva len kvalitný tovar za najnižšie ceny a má kvalitnú a pružnú komunikáciu so zákazníkom. Overený obchod je obchod ktorý je bezpečný, a disponuje vysokou kvalitou služieb pre zákazníkov.
Certifikát overený obchod môže ziskať len obchod, ktorý za celú dobu svojej existencie nedostal žiadnu pokutu od SOI.

Hlavným cieľom certifikácie je vykonať kontrolu podmienok nákupu, všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa stránky na základe nami vydaných Pravidiel certifikácie, ktorých právnym minimom je aktuálne platná legislatíva daného štátu, v ktorom má prevádzkovateľ e-shopu sídlo ale i Európskej smernice, ktorú musia členské štáty aplikovať do svojej legislatívy, aby Slovenská obchodná inšpekcia ako príslušný kontrolný orgán nemohol prevádzkovateľovi udeliť pokutu za nesplnenie informačných povinností.

Každý obchod, ktorý od nás získal ocenenie Overený obchod, ponúka spoľahlivú ochranu kupujúceho. Takže kupujúci sa nemusí takéhoto obchodu obávať.

Logo Overeného obchodu je umiestnené na zápätí stránky

Ing. Erika Ľubomírska

dscf0909

Ing. Anton Görög

dscf0961

Marianna Šolcová

dscf0911-28329

Henrieta Múdra

dscf1230