INFORMÁCIE K OPATRENIAM SÚVISIACIMI S OCHORENÍM COVID-19

ODPORÚČANIA A USMERNENIA PRE SVB

 

Odporúčame do pozornosti informáciu pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov k mimoriadnym opatreniam, súvisiacimi k zamedzeniu šírenia ochorenia

...............................................

Ročník 30 Čiastka 38 Vydaná 31. decembra 2020
__________________________________________________________________________________________

OBSAH

76. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno
77. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Čiastka 38/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 191

76
VYHLÁŠKA

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici ako príslušný orgán štátnej správy na
úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 1 bod č. 19 prílohy č. 1 a 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z)
a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:

§ 1

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje organizovanie a vykonávanie
hromadných podujatí pre deti a mládež vrátane zotavovacích podujatí, lyžiarskych výcvikov, škôl v prírode
a prázdninových pobytov detí v termínoch od účinnosti tejto vyhlášky do 28. februára 2021.

§ 2

Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
č. 55/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica
a Brezno.

§ 3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., v. r.
regionálna hygienička

Čiastka 38/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 192

77
VYHLÁŠKA

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození

verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b
zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia
pri ohrození verejného zdravia:

§ 1

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce
služby.
(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
a) prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne11

na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu

lekára,
b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo
prostredníctvom donáškovej služby,
c) predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle uznesenia vlády
Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020,
d) predajne drogérie,
e) lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú
tieto súčasťou predajne,
f) predajne novín a tlačovín,
g) predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
h) výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6, pričom tovarom
zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez
súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej
pošty alebo telefónu,
i) zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
j) výdaj tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov,
boxov na zásielky a iných obdobných technických zaradení,
k) predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy, odťahové služby, autoservisy, servisy
bicyklov,
l) prevádzky telekomunikačných operátorov,
m) prevádzky poštových, bankových, poisťovacích a leasingových služieb,
n) práčovne a čistiarne odevov,
o) čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
p) pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
q) služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických
kariet,
r) servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
s) taxislužby pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 2,
t) advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov,
rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
u) prevádzky kľúčových služieb,
v) zberné dvory,
w) obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 3,
x) služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania.

1
§ 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch,
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Čiastka 38/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 193

§ 2

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x), y) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení
a v prípade písm. h) i zákazníkom nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými
dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou; táto povinnosť sa
nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
b) pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové
rukavice,
c) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické
opatrenia,
d) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch,
kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť
dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
e) potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym
občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné
a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu
prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,
f) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce
v spoločnej domácnosti,
g) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m
2
z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej
osoby; pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2

, v prevádzke sa v jednom
okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode
dospelej osoby,
h) zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach prevádzky,
či v blízkosti prevádzky.
(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), r), w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom taxislužieb nariaďuje dodržiavať
nasledovné opatrenia:
a) vodič musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo
šatkou,
b) vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom
s virucídnym účinkom,
c) cestujúci môžu sedieť iba na zadných sedadlách, a to maximálne dvaja cestujúci v jednom rade.
(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom obchodných domov, pričom
za obchodný dom sa považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor
predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných
priestorov, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) v obchodnom dome môžu byť otvorené iba maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby podľa
§ 1 ods. 2,
b) vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
c) do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C,
d) počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na
15 m
2
predajnej plochy všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov; táto podmienka sa
nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
e) vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
f) zabezpečiť, aby prevádzky verejného stravovania v obchodnom dome podávali pokrmy a nápoje len
v zabalenom stave,
g) zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu.
(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým osobám vydávajúcim tovar zakúpený na
diaľku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) zabezpečiť, aby osoby čakajúce na vydanie tovaru boli rozmiestnené v rade pri dodržaní vzdialenosti aspoň
2 metre medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
b) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými
dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
c) v prípade vydávania tovaru vo vnútorných priestoroch prevádzky zabezpečiť:

Čiastka 38/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 194
1. aby v miestnosti, kde sa tovar vydáva bol naraz iba jeden zákazník,
2. pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové
rukavice,
3. vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch
dezinfekčnými prostriedkami s virucídnym účinkom.
§ 3

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje
umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

§ 4

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom
a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či
inej povahy.
(2) Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného
podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie
COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade
verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas
a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín.
b) sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu do počtu 6 osôb, vrátane ich civilných verzií,
c) zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
d) zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
e) voľby,
f) celoplošné antigénové testovanie na COVID-19,
g) výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport,
Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky,
h) výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných
športoch:
1. hokej: TIPOS extraliga (hokej - muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga
(hokej – muži),
2. futbal: FORTUNA Liga (futbal - muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
3. hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná - muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
4. volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
5. basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal - ženy).
(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri
ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor
hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom,
respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
c) zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; zákaz neplatí pre výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. g) až h),
d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk
a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať
svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
2. zákaz podávania rúk,
i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia
zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

Čiastka 38/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 195
2. partnerov,
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie
je možné dodržať,
j) všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez obecenstva,
k) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet
osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2
písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s prekrytými
hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť
jednorazové rukavice,
c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu
obradu nie je možné,
d) dodržiavať respiračnú etiketu,
e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného
ochorenia,
f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri
prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
h) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
i) zakazuje sa podávanie rúk,
j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obradu odstrániť nádoby s vodou,
k) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r) a w) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. c),
d) a e) ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom,
respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
c) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk
a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
d) vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom,
respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
e) hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
f) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať
svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
2. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových
obrúskov,
3. zákaz podávania rúk,
g) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
h) zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých
kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona musia hromadné podujatia podľa § 4 ods. 2 písm. h) dodržiavať
nasledovné podmienky:
a) hromadné podujatia musia prebiehať bez obecenstva,
b) testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomocou RT–PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu
SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené
zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však
v rozsahu raz za 7 dní.

Čiastka 38/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 196

§ 5

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 70/2020 V. v. SR, ktorou sa
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

§ 6

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu
z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.
§ 7
Prechodné ustanovenie

Prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné
krátkodobé ubytovacie služby, v ktorých sú ubytovaní hostia so začiatkom ubytovania pred účinnosťou tejto
vyhlášky, môžu pokračovať v prevádzkovaní až do skončenia pobytu posledného hosťa ubytovaného pred
účinnosťou tejto vyhlášky, najneskôr však do 10. januára 2021. Ubytovávanie nových hostí po účinnosti tejto
vyhlášky je zakázané.

§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

...................................................

Čiastka 26/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 129
45
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:
§ 1
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby.
(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
a) prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne11na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára,
b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
c) predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 804 zo 16. decembra 2020,
d) predajne drogérie,
e) lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
f) predajne novín a tlačovín,
g) predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
h) výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,
i) zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
j) výdaj tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zaradení,
k) predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy, odťahové služby, autoservisy, servisy bicyklov, servisy lyží a požičovne lyží,
l) predajne živých rýb v exteriéri a vianočných stromčekov v exteriéri,
m) prevádzky telekomunikačných operátorov,
n) prevádzky poštových, bankových, poisťovacích a leasingových služieb,
o) práčovne a čistiarne odevov,
p) čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
q) pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
r) služby technickej a emisnej kontroly vozidiel,
s) servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
t) taxislužby pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 2,
u) advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
v) prevádzky kľúčových služieb,
w) zberné dvory,
x) prevádzky lanových dráh a vlekov pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 4,

1 § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čiastka 26/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 130
y) prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby (ďalej len „hotelové a podobné služby“) pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 5,
z) obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 3,
aa) služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania.
§ 2
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, 1. táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
2. táto povinnosť sa nevzťahuje na čas nevyhnutný pre vykonanie úkonov starostlivosti o ľudské telo, b) pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
c) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
d) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
e) potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,
f) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
g) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
h) zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových či exteriérových častiach prevádzky.
(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), r), w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom taxislužieb nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) vodič musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
b) vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
c) cestujúci môžu sedieť iba na zadných sedadlách, a to maximálne dvaja cestujúci v jednom rade.
(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom obchodných domov, pričom za obchodný dom sa považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) v obchodnom dome môžu byť otvorené iba maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby podľa § 1 ods. 2,
b) vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami, c) do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C, d) počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na
15 m2 predajnej plochy všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
e) vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
f) zabezpečiť, aby prevádzky verejného stravovania v obchodnom dome podávali pokrmy a nápoje len v zabalenom stave,
g) zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu.
Čiastka 26/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 131
(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom lanových dráh a vlekov nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) stanoviť maximálnu kapacitu kabínkových lanoviek na jednu osobu, resp. členov spoločnej domácnosti, b) každá osoba využívajúca služby prevádzkovateľov lanových dráh a vlekov sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa prílohy; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov, c) za účelom overenia, že osoba spĺňa podmienku podľa písmena b) je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby využívajúcej služby prevádzkovateľov lanových dráh a vlekov predloženie dokladu podľa písmena b); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. d) zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, alebo šatkou,
e) zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
f) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, g) vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.
(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné služby nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) každá osoba využívajúca hotelové a podobné služby sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa prílohy; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
b) za účelom overenia, že osoba spĺňa podmienku podľa písmena a) je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby využívajúcej hotelové a podobné služby predloženie dokladu podľa písmena a); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.
c) zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, alebo šatkou,
d) zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v spoločných priestoroch prevádzky, e) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
f) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým osobám vydávajúcim tovar zakúpený na diaľku nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) zabezpečiť, aby osoby čakajúce na vydanie tovaru boli rozmiestnené v rade pri dodržaní vzdialenosti aspoň 2 metre medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
b) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, c) v prípade vydávania tovaru vo vnútorných priestoroch prevádzky zabezpečiť:
1. aby v miestnosti, kde sa tovar vydáva bol naraz iba jeden zákazník,
2. pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
3. vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch dezinfekčnými prostriedkami s virucídnym účinkom.
§ 3
Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov; táto povinnosť platí pre dni 24. december 2020 a 31. december 2020 v rozsahu od 9:00 hod. do 10:00 hod.
§ 4
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy.
Čiastka 26/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 132
(2) Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID 19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,
b) bohoslužieb, obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií, c) zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
d) zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
e) voľby,
f) celoplošné antigénové testovanie na COVID-19,
g) výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport, Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
h) výkon hromadných podujatí v rámci Karanténneho krízového centra pre hokej, Neresnická cesta 31, 960 01 Zvolen, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, i) výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:
1. hokej: TIPOS extraliga (hokej - muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
2. futbal: FORTUNA Liga (futbal - muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
3. hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná - muži), MOL Liga (hádzaná – ženy), 4. volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
5. basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal - ženy).
(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
c) zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; zákaz neplatí pre výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. g) až i), d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov, e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
2. zákaz podávania rúk,
i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
j) všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez obecenstva, k) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
Čiastka 26/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 133
b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
d) s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2, e) dodržiavať respiračnú etiketu,
f) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
g) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
h) pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky,
i) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
j) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
k) zakazuje sa podávanie rúk,
l) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
m) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov, n) bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a zároveň medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené.
(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r) a w) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. c), d) a e) ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
c) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
d) vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
e) hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
f) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
2. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
3. zákaz podávania rúk,
g) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
h) zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona musia hromadné podujatia podľa § 4 ods. 2 písm. i) dodržiavať nasledovné podmienky:
a) hromadné podujatia musia prebiehať bez obecenstva,
b) testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomocou RT–PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní.
§ 5
Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 34/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.
Čiastka 26/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 134 § 6
Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. decembra 2020.
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
Čiastka 26/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 135
Príloha
k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 45/2020 V. v. SR

 

 

 

24
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b
zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia
pri ohrození verejného zdravia:
§ 1
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia:
a) prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona,
b) prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly),
c) fitness centrá,
d) prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení,
e) prevádzky verejného stravovania.
(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia:
a) prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne11 na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu
lekára,
b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou, prostredníctvom
donáškovej služby alebo výhradne v exteriérových priestoroch, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní
podmienok podľa § 2 ods. 2.
c) prevádzky umelých kúpalísk podľa § 19 zákona, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2
ods. 7,
d) fitness centrá, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6,
e) prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sú prevádzkované
pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 8.
§ 2
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje
dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými
dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
1. táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
2. táto povinnosť sa nevzťahuje na čas nevyhnutný pre vykonanie úkonov starostlivosti o ľudské telo,
b) pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové
rukavice,
c) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené
hygienické opatrenia,
d) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch,
kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť
dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
e) potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym
občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné
a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu
prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,

1 § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch,
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Čiastka 16/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 48
f) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce
v spoločnej domácnosti,
g) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2
z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre:
1. deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby,
2. exteriérové časti prevádzok verejného stravovania podľa § 1 ods. 2 písm. b), pokiaľ je prevádzkovateľ
schopný zabezpečiť a dodržať odstupe 2 metre medzi stolmi,
3. v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, pokiaľ je
zabezpečené fixné upevnenie miest v hľadisku,
h) pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2
, v prevádzke sa v jednom
okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode
dospelej osoby.
(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného
stravovania podľa § 1 ods. 2 písm. b) nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,
b) pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov
v exteriérových častiach prevádzky,
c) otváracie hodiny obmedziť od 05:00 hod. do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb alebo výdaja
pokrmov cez okienko,
d) vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi, vrátane úchopových častí
stoličiek a kresiel,
e) obsluhujúci personál je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového
ventilu, šálom alebo šatkou a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,
f) príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu
zabalený do papierovej servítky,
g) konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť
kontrolovaný rozostup osôb,
h) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
i) každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.
(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), r), w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom taxislužieb nariaďuje dodržiavať
nasledovné opatrenia:
a) vodič musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo
šatkou,
b) vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom
s virucídnym účinkom.
(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení starostlivosti
o ľudské telo nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom
alebo šatkou,
b) upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na
upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,
c) po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
d) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a iných
registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku nariaďuje
dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového
ventilu, šálom alebo šatkou,
b) po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant
a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
c) pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov
tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu
vozidla používajú.
Čiastka 16/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 49
(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom fitness centier nariaďuje
dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov,
b) zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom
alebo šatkou,
c) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
d) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné
prostriedky s virucídnym účinkom.
(7) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk nariaďuje
dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov,
b) zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom
alebo šatkou,
c) obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,
d) pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
e) pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy,
f) obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených
limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto
ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
g) neprevádzkovať pitné fontánky,
h) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné
prostriedky s virucídnym účinkom.
i) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
(8) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom divadelných, hudobných,
filmových alebo iných umeleckých predstavení nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) prevádzkovať len za podmienky výlučne sediaceho obecenstva,
b) obmedziť predaj vstupeniek tak, že:
1. je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo
2. medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí
v radoch alternovať,
c) pred vstupom na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho
diela alebo výrobe programu merať telesnú teplotu,
d) zakázať vstup na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní
audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
e) zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v priestoroch prevádzky,
f) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
g) vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
h) pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch.
(9) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom obchodných domov, pričom
za obchodný dom považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní
alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných
priestorov, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
b) do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C,
c) počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15
m2 predajnej plochy všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov; táto podmienka sa
nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby,
d) vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
e) zabezpečiť, aby prevádzky verejného stravovania v obchodnom dome podávali pokrmy a nápoje len
v zabalenom stave,
f) zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu.
§ 3
Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje
umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.
Čiastka 16/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 50
§ 4
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom
a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či
inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.
(2) Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného
podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín
a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín
pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania,
b) bohoslužieb, obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií,
c) zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
d) zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
e) voľby,
f) celoplošné antigénové testovanie na COVID-19,
g) hromadné podujatia divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, vykonávaných
v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých zariadení podľa § 2 ods. 8,
h) výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport,
Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky,
i) výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho krízového centra pre hokej, Neresnická
cesta 31, 960 01 Zvolen, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
j) výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných
športoch:
1. hokej: TIPOS extraliga (hokej - muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga
(hokej – muži),
2. futbal: FORTUNA Liga (futbal - muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
3. hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná - muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
4. volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
5. basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal - ženy).
(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri
ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor
hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom,
respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
c) zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; zákaz neplatí pre výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. a) a h) a pre
podujatia organizované výhradne v exteriéri,
d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk
a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v