INFORMÁCIE K OPATRENIAM SÚVISIACIMI S OCHORENÍM COVID-19

ODPORÚČANIA A USMERNENIA PRE SVB

 

Odporúčame do pozornosti informáciu pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov k mimoriadnym opatreniam, súvisiacimi k zamedzeniu šírenia ochorenia

=========================================

VESTNÍK VLÁDY
Slovenskej republiky
Ročník 31 Uverejnené 16. apríla 2021

-----------------------------------------------------------------------

187
VYHLÁŠKA

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b
zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona tieto opatrenia pri
ohrození verejného zdravia:

§ 1

Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 19. apríla 2021 do 28. apríla 2021 z dôvodu
ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje
zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok; tým
nie sú dotknuté obmedzenia prevádzok podľa osobitného predpisu.
1
)

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:
a) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
b) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom
výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
d) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako
180 dní od okamihu vstupu,
e) osobu zaočkovanú:
1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako
4 týždne,
3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola
táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
f) osoby nad 65 rokov veku,
g) dieťa do desiatich rokov veku,
h) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie
COVID-19,
i) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
j) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
k) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
l) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby
s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou)
z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby
napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
m) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo
karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény
svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa
podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
n) vstup osoby do maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta za účelom obstarania
nevyhnutných základných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov ,zdravotníckych prostriedkov
1
) Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 186/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

187/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 2
a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie
starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) alebo účasti
na bohoslužbe alebo individuálnej duchovnej starostlivosti,
o) vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej
držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,
p) vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej
prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo
príbuzným,
q) vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
r) vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19,
s) vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo
kde sa koná krst jej blízkej osoby,
t) vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť
odkázaný, pokiaľ osobitný predpis2

) neustanovuje inak,

u) vstup dieťaťa materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do
školy a školského zariadenia,
v) vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto
osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke
podľa prílohy,
w) vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov
leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných
pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej
republiky opustia do 48 hodín od vstupu,
x) osobu dostavujúcu sa na orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,
y) osobu dostavujúcu sa na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1
písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony.
(3) Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ
zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky
predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je
prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.
(4) Predloženie dokladu podľa § 1 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. c), d), h) až
m) potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa obdobnej prílohy
vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vystavenú poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým
má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.
(5) Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke podľa § 1 ods. 4 možno nahradiť
v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. h) až l) písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného
zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka
z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody
pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba
predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie
ukázalo ako nepravdivé.

2
) Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 43/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
a poskytovateľov sociálnych služieb.

187/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 3

§ 2

Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 19. apríla 2021 do 28. apríla 2021 z dôvodu
ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom prevádzkujúcim školy a školské zariadenia, v pracoviskách
a iných priestoroch zamestnávateľa škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup zamestnancov škôl
a školských zariadení, okrem zamestnancov podľa § 2 ods. 5, na tieto pracoviská a do iných priestorov
zamestnávateľa. Uvedené sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku
RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie
starším ako 7 dní.
(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 19. apríla 2021 do 28. apríla 2021 z dôvodu
ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom, okrem zamestnávateľov prevádzkujúcich školy a školské
zariadenia, v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného uznesením vlády
Slovenskej republiky podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických
opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) do
III. a IV. stupňa varovania, nariaďuje zakázať vstup zamestnancov, okrem zamestnancov podľa odseku 5, na
tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Uvedené sa nevzťahuje aj na osobu, ktorá sa preukáže
potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu
na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 19. apríla 2021 do 28. apríla 2021 z dôvodu
ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom, okrem zamestnávateľov prevádzkujúcich školy a školské
zariadenia, v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného COVID
AUTOMATOM do II. stupňa varovania, nariaďuje zakázať vstup zamestnancov, okrem zamestnancov podľa
odseku 5, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Uvedené sa nevzťahuje aj na osobu, ktorá
sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku
antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.
(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 19. apríla 2021 do 28. apríla 2021 z dôvodu
ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom, okrem zamestnávateľov prevádzkujúcich školy a školské
zariadenia, v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného COVID
AUTOMATOM do I. stupňa varovania, nariaďuje zakázať vstup zamestnancov, okrem zamestnancov podľa
odseku 5, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Uvedené sa nevzťahuje aj na osobu, ktorá
sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku
antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní.
(5) Zákaz podľa § 2 ods. 1 až 4 sa ďalej nevzťahuje na:
a) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
b) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180
dní od okamihu vstupu,
c) osobu zaočkovanú:
1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako
4 týždne,
3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola
táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
d) dieťa do desiatich rokov veku,
e) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie
COVID-19,
f) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
g) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
h) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
i) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby
s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou)
z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr.
onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
j) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo
karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény

187/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 4
svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa
podrobiť testu na ochorenie COVID-19.
(6) Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 2 ods. 1 až 4 je
zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov
zamestnávateľa predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo príslušného dokladu,
ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 2 ods. 5; do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený
nahliadnuť.
(7) Predloženie dokladu podľa § 2 ods. 6 možno nahradiť v prípadoch podľa § 2 ods. 5 písm. a), b), e) až j)
potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke podľa obdobnej prílohy vyhlášky Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má zamestnanec
uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.
(8) Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia podľa § 2 ods. 6 možno nahradiť v prípadoch podľa § 2
ods. 5 písm. e) až i) písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba,
ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa
negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné
vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.
(9) V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov
zamestnávateľa podľa § 2 ods. 1 až 4, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek
podľa § 2 ods. 5, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa
požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3
)
3
§ 3

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam
o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky.
(2) Prevádzkami sa na účel tejto vyhlášky rozumejú všetky verejné aj súkromné budovy a objekty, vrátane
budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom, okrem domov, bytov
a iných priestorov slúžiacich na bývanie.

§ 4
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 132/2021 V. v. SR, ktorou
sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok
a priestorov zamestnávateľa.

§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

3
) § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

187/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 5
Príloha
k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 187/2021 V. v. SR

Vzor
Potvrdenie o výnimke

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Menovaná/ý patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym
antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania

 

 

-----------------------------------------------------------------------
186
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:
§ 1
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia:
a) prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona,
b) prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly),
c) fitness centrá,
d) prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, e) prevádzky verejného stravovania.
(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia:
a) prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne1) na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,2)
b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
c) prevádzky umelých kúpalísk podľa § 19 zákona, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6.
§ 2
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x), y) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení a v prípade písm. h) i zákazníkom nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia: a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými
dýchacími cestami; táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov, b) pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
c) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
d) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

1) § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
186/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 2
e) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov, f) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
g) povinnosť podľa písmena f) sa v prípade, ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 90 m2,taktiež nevzťahuje na teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, pričom v tomto prípade sa maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke určuje na počet 6,
h) zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach prevádzky, či v blízkosti prevádzky.
(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), r), w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom taxislužieb nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
b) cestujúci môžu sedieť iba spôsobom maximálne dve osoby v jednom rade.
(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom obchodných domov, pričom za obchodný dom sa považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami, b) do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C, c) počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na
15 m2 predajnej plochy všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
d) vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
e) zabezpečiť, aby prevádzky verejného stravovania v obchodnom dome podávali pokrmy a nápoje len v zabalenom stave,
f) zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu,
g) zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov.
(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení starostlivosti o ľudské telo nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,
b) po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy3) a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku4) nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia: a) účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu, b) po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
c) pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,
d) počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,

3) Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 4) Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
186/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 3
e) zabezpečiť aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúškach na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.
(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov,
b) obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie, c) pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
d) pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy,
e) obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
f) neprevádzkovať pitné fontánky,
g) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
(7) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom lanových dráh a vlekov nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) uzavrieť zariadenia kabínkových lanoviek,
b) každá osoba využívajúca služby sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigenového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
c) zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
d) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.
(8) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) každá osoba využívajúca služby sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigenového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
b) zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v spoločných priestoroch prevádzky, c) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
d) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, e) dodržiavať maximálnu kapacitu izieb do 2 dospelých osôb alebo na osoby, ktoré sú členmi jednej domácnosti.
(9) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), r) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim služby držiteľom Dekrétu kandidáta podľa prílohy, ktoré sú nevyhnutné pre výkon športovej činnosti držiteľa Dekrétu kandidáta podľa prílohy, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) služby je možné poskytovať výlučne v súvislosti so športovou prípravou držiteľov Dekrétu kandidáta podľa prílohy alebo kvalifikačných pretekov Dekrétov kandidáta podľa prílohy,
b) neumožniť vstup iných osôb ako držiteľov Dekrétu kandidáta podľa prílohy do prevádzky.
(10) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), r) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim služby za účelom zabezpečenia hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. j), nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) služby je možné poskytovať výlučne v súvislosti s organizáciou konkrétneho jednorazového hromadného podujatia podľa § 4 ods. 2 písm. i) alebo j),
b) neumožniť vstup iných osôb ako účastníkom hromadného podujatia podľa § 4 ods. 2 písm. i) alebo j) do prevádzky,
c) zamestnanec sa pre potreby § 4 ods. 2 písm. j) považuje za osobu zabezpečujúcu priebeh hromadného podujatia.
186/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 4
(11) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), r) a z) zákona sa prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach nariaďuje pri vydávaní stravy, ak nie je možné v zariadení spoločného stravovania zabezpečiť konzumáciu pokrmov inak (napr. výdaj pokrmov do jednorazových obalov a ich konzumácia mimo priestorov jedálne), dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) stoly v jedálni rozmiestniť minimálne 2 metre od seba,
b) príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších príborov, c) personál prevádzky poskytujúcej stravovacie služby v oblasti stravovania je povinný používať osobné ochranné pracovné prostriedky vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom stravníkovi, d) ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
e) pri vstupe stravníkov do jedálne aplikovať dezinfekciu na ruky,
f) zamedziť, aby sa pred jedálňou zhromažďovali stravníci čakajúci na obed (dodržiavať odstup minimálne 2 metre),
g) samoobslužný spôsob výdaja stravy (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) sa neumožňuje.
(12) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom prevádzok múzeí, galérií a výstavných siení nariaďuje umožniť a organizovať výlučne individuálne prehliadky.
§ 3
Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov alebo osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ich sprievodcom, na základe preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
§ 4
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb.
(2) Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,
b) bohoslužieb, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu,
c) zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
d) zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
e) voľby,
f) celoplošné antigénové testovanie na COVID-19,
g) výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport, Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
h) výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:
1. hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
2. futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
3. hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
186/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 5
4. volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
5. basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal – ženy), i) výkon hromadných podujatí bez obecenstva, nevyhnutných pre športovú prípravu a kvalifikáciu výlučne osôb, ktoré sú držiteľmi Dekrétu kandidáta podľa prílohy. Všetci účastníci musia v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
j) športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, iba ak budú disponovať výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín. Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. Konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu podujatia.
(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami, c) zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; zákaz neplatí pre výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. g) až j), d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov, e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
2. zákaz podávania rúk,
i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
j) všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez obecenstva, k) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
l) v prípade hromadného podujatia športového charakteru sa do počtu osôb nezapočítava jedna osoba trénera.
(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
d) dodržiavať respiračnú etiketu,
186/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 6
e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
h) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
i) zakazuje sa podávanie rúk,
j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
k) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov, l) počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r) a w) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. c), d) a e) ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami, b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
c) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
d) hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
e) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
2. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
3. zákaz podávania rúk,
f) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
g) zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona musia hromadné podujatia podľa § 4 ods. 2 písm. h) dodržiavať nasledovné podmienky:
a) hromadné podujatia musia prebiehať bez obecenstva,
b) testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomocou RT–PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní.
§ 5
Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 131/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.
186/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 7
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

186/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 8
Príloha
k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 186/2021 V. v. SR

 

 

 

Vestník vlády
 Slovenskej republiky
_______________________________________________________________________
Ročník 31 Čiastka 51 Vydaná 19. marca 2021
_______________________________________________________________________
OBSAH
130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej
republiky
131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov
zamestnávateľa
133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
134. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktorou sa zrušujú
opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta
135. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší
vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 26/2021 V. v. SR,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov
136. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší
vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 51/2021 V. v. SR,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Sečovce
137. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší
vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 75/2021 V. v. SR,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Kráľovský Chlmec
138. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, ktorou sa nariaďujú
opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto
Čiastka 51/2021 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 221
130
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto
vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri
ohrození verejného zdravia:
§ 1
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. u) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 22. marca 2021 od 06:00 hod. vstúpia na
územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie,
Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Švajčiarsku konfederáciu alebo Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom
zariadení, ktorá sa skončí:
a) obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na
ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr na ôsmy deň izolácie podľa bodu 1,
b) pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa,
c) u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre
osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, ak im takáto povinnosť vznikla.
(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. u) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 22. marca 2021 od 06:00 hod. vstúpia na
územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu inú ako krajiny uvedené
v odseku 1, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa končí:
a) obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na
ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr na ôsmy deň izolácie podľa bodu 1,
b) u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti izolácie pre osoby
žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.
(3) Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s osobami
uvedenými v odseku 1 a 2 nariaďuje izolácia v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie
v domácom prostredí všetkých osôb uvedených v odsekoch 1 a 2, s ktorými táto osoba žije v spoločnej
domácnosti.
(4) Osoby podľa odsekov 1 a 2 sú podľa § 12 ods. 2 písm. c), § 48 ods. 4 písm. t) a § 51 ods. 1 písm. c)
zákona povinné
a) najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe
http://korona.gov.sk/ehranica,
b) počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení
povinnosti podľa odseku 4 písm. a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
c) podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí
alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
d) deti do desiatich rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí
príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
e) osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť
elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na
webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.
§ 2
Všetky osoby podľa § 1 ods. 1 a 2 sú podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona povinné bezprostredne po návrate do
Slovenskej republiky oznámiť svoje umiestnenie do izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom
ubytovacom zariadení telefonicky alebo elektronicky
a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore
všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
Čiastka 51/2021 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 222
b) v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť
v špecializačnom odbore pediatria,
c) osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
§ 3
Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú
zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým
osobám podľa § 1 ods. 1 až 3 vystavili potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive
z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19, ak tieto osoby o to požiadajú.
§ 4
Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na
a) členov posádky nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov
leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných
pracovníkov v železničnej doprave, pričom
1. tieto osoby sú oprávnené prekračovať hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy na presun
do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov, ak sa preukážu potvrdením od
zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov
v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie
o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),
2. pri nakladaní a vykladaní tovaru musia tieto osoby používať osobné ochranné pracovné prostriedky,
maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom v zahraničí a vozidlo musí byť vybavené gumenými
rukavicami a dezinfekčným prostriedkom na pravidelné čistenie rúk,
3. zamestnancom v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré preukáže, že prechod
štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú železničnú dopravu,
b) vodičov a posádky osobnej dopravy, leteckej dopravy alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu
repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
c) vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky, ktoré
vykonávajú prevoz orgánov určených na transplantáciu, krv a krvné náhrady, pričom sú povinní
1. transport pacienta vykonávať len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta,
2. pri transporte používať osobné ochranné pracovné pomôcky a dezinfekčné prostriedky na pravidelné
čistenie rúk,
d) zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov na pochovanie alebo spopolnenie, pričom sú povinní
1. pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov používať
respirátory FFP2 / FFP3,
2. maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí,
3. mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk,
e) po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú
územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby,
protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym.
Osoby, ktoré za týmto účelom vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky na obdobie kratšie než
12 hodín môže prejsť štátnu hranicu aj bez potvrdenia vystaveného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej
republiky ak sa preukážu v ten deň vystaveným lekárskym pozvaním na ošetrenie alebo pri návrate
potvrdením o ošetrení. V prípade potreby pobytu presahujúceho 12 hodín je potrebné požiadať o posúdenie
žiadosti prostredníctvom webovej stránky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
https://cestujem.standardnepostupy.sk,
f) po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vstup príslušníkov policajných zborov alebo
tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh
vyplývajúcich z členstva v EÚ a po odsúhlasení Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na vstup alebo
tranzit príslušníkov ozbrojených síl na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a NATO,
g) vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím Slovenskej
republiky do iného členského štátu EÚ, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez
zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich
hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
h) vykonanie tranzitu osôb s prechodným pobytom alebo trvalým pobytom v niektorom z členských štátov EÚ
pri návrate do štátu, ktorého sú občanmi, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez
Čiastka 51/2021 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 223
zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín
od vstupu na územie Slovenskej republiky,
i) vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez
zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich
hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
j) po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej
republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,
k) štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na zahraničnú
pracovnú cestu za účelom plnenia pracovných úloh alebo vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo
zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského
zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po
skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
l) osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity,
m) po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na
zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie,
ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
n) poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných príslušníkov,
o) osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky
počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
p) osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci
vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, alebo práva styku s maloletým dieťaťom,
pričom osoby, ktoré takto vstupujú na územie Slovenskej republiky sú povinné
1. pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo
rodičovskou dohodou,
2. informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre
medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu
uvedeného v prvom bode,
q) po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov
kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky
a životne dôležité funkcie chodu Slovenskej republiky,
r) po odsúhlasení Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na zamestnancov prevádzkovateľov
prvkov kritickej infraštruktúry v sektore elektronické komunikácie,
s) po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky osoby
zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej
techniky a ich sprievod,
t) osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb z a na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľskej
republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné sa najneskôr pred
prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrovať na webe naletisko.mzv.sk a preukázať sa na
požiadanie príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky vytlačeným alebo elektronickým
potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Osoby
zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov Európskej únie, a to
bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby,
u) po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré sú zdravotnícki pracovníci,
ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti
u určených poskytovateľo