INFORMÁCIE K OPATRENIAM SÚVISIACIMI S OCHORENÍM COVID-19

ODPORÚČANIA A USMERNENIA PRE SVB

 

Odporúčame do pozornosti informáciu pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov k mimoriadnym opatreniam, súvisiacimi k zamedzeniu šírenia ochorenia

https://automat.gov.sk/martin

https://automat.gov.sk/references

 

=========================================

VESTNÍK VLÁDY
Slovenskej republiky

Ročník 31 Uverejnené 14. mája 2021

208
VYHLÁŠKA

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

ečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie

COVID-19, nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, iba ak budú disponovať výsledkom RT-
PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín. Počas výkonu

hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb
zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia
alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. Konanie hromadného Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b
zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s), w), y) a z) zákona tieto opatrenia pri
ohrození verejného zdravia:

§ 1

Všeobecné ustanovenia k hromadným podujatiam

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom
a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či
inej povahy, a to:
a) nad 6 osôb v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania Alert systému pre monitorovanie vývoja
epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19)
(ďalej len „COVID AUTOMAT-u“),
b) nad 10 osôb v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
c) nad 25 osôb v interiéri alebo 50 osôb v exteriéri v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID
AUTOMAT-u,
d) nad kapacitu 25% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 50%
exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb, v územných obvodoch okresov v II.
stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
e) v prípade státia, nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v II. stupni
ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
f) nad kapacitu 50% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 75%
exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb, v územných obvodoch okresov v I.
stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
g) v prípade státia, nad 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v I. stupni
ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
h) v prípade státia nad 50% kapacity priestoru, v prípade sedenia nad 75% kapacity priestoru na sedenie,
v oboch prípadoch však maximálne do počtu 1000 osôb v exteriéri alebo 500 osôb v interiéri, v územných
obvodoch okresov v stupni monitoringu COVID AUTOMAT-u.
(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom
a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia svadieb, karov, osláv, večierkov, iných
obdobných podujatí alebo hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania, a to:
a) nad 25 osôb v interiéri alebo 50 osôb v exteriéri v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID
AUTOMAT-u,
b) nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti
COVID AUTOMAT-u,
c) nad 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti
COVID AUTOMAT-u,
d) v prípade státia nad 50% kapacity priestoru alebo v prípade sedenia nad 75% kapacity priestoru na sedenie,
v oboch prípadoch však maximálne do počtu 1000 osôb v exteriéri alebo 500 osôb v interiéri, v územných
obvodoch okresov v stupni monitoringu COVID AUTOMAT-u.
e) pre osoby, ktoré sa pri vstupe na hromadné podujatie nepreukážu negatívnym výsledkom RT - PCR alebo
LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového
testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín,

208/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 2
(3) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného
podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie
COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade
verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas
a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie bez konzumácie pokrmov a
nápojov s maximálnou dĺžkou 48 hodín,
b) bohoslužby, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu podľa § 3,
c) zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
d) zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
e) voľby,
f) výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport,
Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky,
g) výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných
športoch:
1. hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga
(hokej – muži),
2. futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
3. hádzaná: Niké Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
4. volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
5. basketbal: Niké Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Niké Extraliga žien (basketbal – ženy),
h) výkon hromadných podujatí bez obecenstva, nevyhnutných pre športovú prípravu a kvalifikáciu výlučne
osôb, ktoré sú držiteľmi Dekrétu kandidáta podľa prílohy. Všetci účastníci musia v dobe začiatku
hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na
ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
i) športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci

a osoby zabezppodujatia musí byť
najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného
obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu podujatia,
j) v územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID AUTOMAT-u pre kultúrne
podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach,
k) v územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID AUTOMATU pre podujatia
športového charakteru za účelom tréningovej a súťažnej činnosti športových klubov registrovaných pod
športovými zväzmi.

§ 2

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí

Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri
ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor
hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
c) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov
od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je
organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných
obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u,
d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk
a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

208/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 3
h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať
svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
2. zákaz podávania rúk,
i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia
zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie
je možné dodržať,
j) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
k) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na
hromadnom podujatí.

§ 3

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a

obradu krstu

Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w), y) a z) zákona sa pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie
sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
b) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri
prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
c) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
d) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,
e) s výnimkou pohrebu je organizátor povinný obmedziť najvyšší počet účastníkov na:
1. Šesť osôb v územných obvodoch okresov zaradených vo IV. stupni varovania podľa COVID
AUTOMAT-u,
2. Jednu osobu na 15 m2 podlahovej plochy priestoru, kde sa podujatie uskutočňuje, v územných obvodoch
okresov zaradených v III. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u; pokiaľ je podlahová plocha
menšia ako 90 m2

, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 osôb,

3. Jednu osobu na 15 m2 podlahovej plochy priestoru, kde sa podujatie uskutočňuje, v územných obvodoch
okresov zaradených v II. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u; pokiaľ je podlahová plocha
menšia ako 150 m2

, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 10 osôb,

4. Jednu osobu na 15 m2 podlahovej plochy priestoru, kde sa podujatie uskutočňuje, v územných obvodoch
okresov zaradených v I. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u,
5. V územných obvodoch okresov zaradených v II. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u sa
obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. e) a f) použijú rovnako,
6. V územných obvodoch okresov zaradených v I. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u sa
obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. g) a h) použijú rovnako,
7. V územných obvodoch okresov zaradených v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u sa
obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. i) použijú rovnako.

§ 4

Opatrenia pre výkon zasadnutí alebo schôdzí orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, iných

podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona a volieb

Pre výkon hromadných podujatí podľa § 1 ods. 3 písm. c) až e) sa použijú opatrenia podľa § 2 písm. b), d) až
k) rovnako.

§ 5

Opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru

(1) Športoviskom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže byť celý
využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o jeden

208/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 4
vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo
viacero ihrísk, alebo športových plôch.
(2) Sektorom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyčlenená a oddelená časť športoviska od iných častí
športoviska, na ktorej vykonávajú tréningovú športovú činnosť určené osoby. Pre sektory platia nasledovné
opatrenia:
a) osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,
b) každý sektor má vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
c) každý sektor musí byť vedený odlišnou osobou trénera,
d) medzi sektormi musí byť zachované dilatačné pásmo o minimálnej šírke 4 metre,
e) ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru,
vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne.
(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa §
1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do III. stupňa varovania podľa
COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:
a) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 800 m2; ak má športovisko menšiu
rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,
b) v sektore umiestnenom v interiéri môže vykonávať športovú činnosť 1 športovec na 15 m2 plochy sektora,
najviac však 6 športovcov na jeden sektor, a jeden tréner,
c) v sektore umiestnenom v exteriéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 6 športovcov a jeden tréner,
d) športová aktivita musí byť vykonávaná bez fyzického kontaktu športovcov,
e) prevádzka spŕch a šatní sa zakazuje,
f) zakazuje sa konanie amatérskych športových súťaží,
g) súťaže profesionálnych športovcov môžu byť organizované iba bez účasti divákov.
h) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba
osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie
starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším
ako 24 hodín.
(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa §
1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do II. stupňa varovania podľa
COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:
a) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu
rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,
b) v jednom sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 10 športovcov a jeden tréner,
c) športová aktivita musí byť vykonávaná iba s obmedzením fyzického kontaktu športovcov na čo možno
najmenšiu mieru v rámci jednej tréningovej skupiny,
d) súťaže profesionálnych a amatérsky športovcov môžu byť organizované iba bez účasti divákov,
e) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 40 športovcov,
f) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,
g) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba
osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie
starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším
ako 24 hodín.
(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa §
1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do I. stupňa varovania podľa
COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:
a) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu
rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,
b) v sektore umiestnenom v interiéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 25 športovcov a jeden tréner,
c) v sektore umiestnenom v exteriéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 50 športovcov a jeden tréner
d) športová aktivita musí byť vykonávaná iba s obmedzením fyzického kontaktu športovcov na čo možno
najmenšiu mieru v rámci jednej tréningovej skupiny,
e) súťaže profesionálnych a amatérsky športovcov môžu byť organizované iba so sediacim obecenstvom za
účasti najviac 500 divákov v exteriéri alebo 250 divákov v interiéri, v oboch prípadoch však nie viac divákov,
ako je 25 % miest na sedenie,
f) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 40 športovcov,
g) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,

208/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 5
h) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba
osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie
starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším
ako 24 hodín.
(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa §
1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do II. stupňa ostražitosti podľa
COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:
a) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 150 športovcov,
b) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 300 športovcov,
c) obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. d) a e) sa použijú rovnako na
najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia súťažného charakteru,
d) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 150 športovcov,
e) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 300 športovcov,
f) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba
osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie
starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším
ako 24 hodín.
(7) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa §
1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do I. stupňa ostražitosti podľa
COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:
a) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 250 športovcov,
b) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 500 športovcov,
c) obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. f) a g) sa použijú rovnako na
najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia súťažného charakteru,
d) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 250 športovcov,
e) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 500 športovcov,
f) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba
osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie
starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším
ako 24 hodín.
(8) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa §
1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do stupňa Monitoring podľa
COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:
a) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 500 športovcov,
b) na športovisku umiestnenom v exteriéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 1000 športovcov,
c) zabezpečiť bezstretávací režim a hygienické obmedzenia pre sprchy,
d) obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. h) sa použijú rovnako na
najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia športového charakteru,
e) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 500 športovcov,
f) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 1000 športovcov,
g) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba
osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie
starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším
ako 24 hodín.
(9) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona musia hromadné podujatia podľa § 1 ods. 3 písm. g) dodržiavať
nasledovné podmienky:
a) hromadné podujatia v územných obvodoch okresov v II., III. a IV. stupni varovania COVID AUTOMAT-u
musia prebiehať bez obecenstva; to neplatí, ak organizátor podujatia zabezpečí splnenie podmienok podľa
odseku 10,
b) hromadného podujatia sa môže zúčastniť ako divák len osoba, ktorá sa pri vstupe do priestorov preukáže
negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín
alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín,
c) počet divákov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov mimo II., III. a IV. stupni varovania
COVID AUTOMAT-u nesmie prekročiť:
1. 25% kapacity hľadiska, maximálne však do počtu 250 divákov v interiéri alebo 500 divákov v exteriéri,
pre hromadné podujatia vykonávané v územných okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMATU,

208/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 6
2. obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. d) až h) sa použijú rovnako
na najvyšší prípustný počet divákov,
d) testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomocou RT–PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu
SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo
strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však
v rozsahu raz za 7 dní.
(10) Hromadné podujatie podľa § 1 ods. 3 písm. g) je možné uskutočniť s obecenstvom, ak organizátor
hromadného podujatia dodrží podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s) w), y) zákona nasledovné opatrenia:
a) organizátor je povinný ohlásiť hromadné podujatie na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného
zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho
konania,
b) hromadného podujatia sa môže zúčastniť ako divák len osoba, ktorá sa pri vstupe do priestorov preukáže
negatívnym výsledkom RT- PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 36 hodín
a negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 12 hodín,
c) počet divákov nesmie prekročiť kapacitu 25 % z celkovej kapacity na sedenie a zároveň celkový počet
divákov v exteriéri môže byť maximálne 2 000 osôb obecenstva a celkový počet divákov v interiéri môže byť
maximálne 1 000 osôb obecenstva,
d) organizátor je povinný po dobu 30 dní viesť evidenciu divákov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia,
adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt a po uplynutí tejto doby je povinný uvedené osobné údaje zničiť,
e) organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu,
f) pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sú diváci povinní dodržiavať rozostup 2 metre
medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
g) zabezpečiť dostatočný počet organizátorov za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení.
(11) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s), w), y) a z) zákona sa organizátorom hromadných podujatí
športového charakteru, na ktorých je povolená účasť divákov, nariaďujú nasledovné opatrenia:
a) organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na
hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať
z priestorov hromadného podujatia,
b) organizátor je povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade,
c) organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet osôb dohliadajúcich na dodržiavanie opatrení na
hromadnom podujatí,
d) opatrenia podľa § 2 ods. 1 písm. a) až k) sa použijú rovnako.
§ 6

Opatrenia pre výkon hromadných podujatí kultúrneho charakteru

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r) a w) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 1 ods. 3 písm. j)
ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
b) pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:
1. potreba nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
2. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je
osoba povinná ostať v domácej izolácií,
3. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať
svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,
4. zákaz podávania rúk,
5. informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
6. rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc,
obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť
s výnimkou už zaočkovaných osôb,
c) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí;
organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov
od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je
organizátor údaje povinný zničiť,
d) zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob
dezinfekcie rúk,
e) vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu
stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou,

208/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 7
f) organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov
konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné
podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
g) priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov,
h) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov ohlásiť hromadné podujatie na miestne príslušnom regionálnom
úrade verejného zdravotníctva najneskôr 72 hodín pred jeho začiatkom.
(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo
iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania
COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov, maximálne však do počtu 200 účastníkov v exteriéri alebo
150 účastníkov v interiéri,
b) zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými
miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch
alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
c) neorganizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny; to sa nevzťahuje na
podujatie pre ustálenú skupiny do 10 osôb mimo školských a predškolských zariadení,
d) státie obecenstva je zakázané,
e) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky
rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi.
(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo
iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID
AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov, maximálne však do počtu 500 účastníkov v exteriéri alebo
250 účastníkov v interiéri,
b) zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými
miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch
alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
c) neorganizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny; to sa nevzťahuje na
podujatie pre ustálenú skupiny do 25 osôb v interiéri a 50 osôb v exteriéri mimo školských a predškolských
zariadení,
d) státie obecenstva je zakázané,
e) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky
rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch
kinosál.
(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo
iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti
COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov, maximálne však do počtu 500 účastníkov v exteriéri alebo
250 účastníkov v interiéri,
b) zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými
miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch
alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
c) státie obecenstva je zakázané; to sa nevzťahuje na prípady do počtu účastníkov podľa § 1 ods. 1 písm. e),
d) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto za podmienok:
1. v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu maximálne 4 osoby, alebo osoby
z jednej domácnosti,
2. zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.
(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo
iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti
COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov v interiéri alebo 75% účastníkov v exteriéri, maximálne
však do počtu 500 účastníkov v exteriéri alebo 250 účastníkov v interiéri,
b) zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými
miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch
alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
c) státie obecenstva je zakázané; to sa nevzťahuje na prípady do počtu účastníkov podľa § 1 ods. 1 písm. g),

208/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 8
d) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto za podmienok:
1. v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu maximálne 6 osôb, alebo osoby
z jednej domácnosti,
2. zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi;
toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.
(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo
iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov fázy monitoringu COVID
AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu do počtu 1000 účastníkov v exteriéri alebo 500
účastníkov v interiéri.

§ 7
Spoločné ustanovenia

(1) Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, je
ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti
uplynulo viac ako 14 dní,
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti
uplynulo viac ako 4 týždne,
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou
vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) ide o osobu do 10 rokov veku.
(2) Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby
vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu,
ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo
organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.
§ 8

Nariaďovanie prísnejších opatrení regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva
Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu
z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.
§ 9
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 203/2021 V. v. SR, ktorou sa
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

§ 10
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 17. mája 2021, okrem ustanovenia § 5, ktoré nadobúda účinnosť 15. mája
2021.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

208/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 9
Príloha č. 1
k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 208/2021 V. v. SR

========================================

VESTNÍK VLÁDY
Slovenskej republiky

Ročník 31 Uverejnené 14. mája 2021

207
VYHLÁŠKA

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia

pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b
zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri
ohrození verejného zdravia:

§ 1

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia:
a) prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), ktoré sa nachádzajú v územných
obvodoch okresov v II. alebo III. stupni varovania podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie
a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19) (ďalej
len „COVID AUTOMAT-u“),
b) prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú
v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
c) prevádzky kabínkových lanoviek, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania
COVID AUTOMAT-u,
d) prevádzky akvaparkov, prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební.
(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia:
a) prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne1

) na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu

lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu2
),

b) prevádzky akvaparkov, prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební prevádzkujúcich v zmysle
ustanovení § 14.

§ 2

Všeobecné opatrenia k prevádzkam

Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x), y) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje
dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými
dýchacími cestami;
b) pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové
rukavice,
c) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce
v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov
d) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2
z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre:
1. deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
1
) § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných
kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
2
) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

207/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 2
2. pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2

, v prevádzke sa v jednom

okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník,
3. teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, a to v prípade ak plocha prevádzky určená pre
zákazníkov nedosahuje 150 m2

; za týchto okolností sa maximálny počet účastníkov prítomných

v prevádzke určuje na počet 10,
4. prevádzky podľa § 3, 8, 10, 12 a § 13,
e) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto
vyhlášky,
f) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch,
kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť
dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.
§ 3
Prevádzky taxislužieb

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), r), w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom taxislužieb nariaďuje obmedziť
kapacitu prepravovaných osôb tak, aby v každom rade sedeli najviac dve osoby; uvedené ustanovenie sa
nevzťahuje na prevádzky taxislužieb, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni
Monitoringu COVID AUTOMAT-u.
(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), r), w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom taxislužieb, ktoré sa poskytujú
služby v územných obvodoch okresov v I., II. alebo III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u, nariaďuje
vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom
s virucídnym účinkom.

§ 4

Prevádzky obchodných domov

(1) Obchodným domom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vymedzený uzavretý priestor, stály
architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj
tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov.
(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom obchodných domov,
nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
b) vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
c) konzumácia pokrmov a nápojov v priestoroch obchodného domu, okrem priestorov zariadení spoločného
stravovania nachádzajúcich sa v obchodnom dome pri dodržaní podmienok podľa § 10 zakazuje, tým nie je
dotknuté vydávanie pokrmov a nápojov prevádzkami verejného stravovania v obchodnom dome v zabalenom
stave na odber so sebou alebo ich donáškový predaj.
d) zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov.
(3) Obmedzenie počtu zákazníkov podľa § 2 písm. d) a uzatvorenie sedacích sekcií a detských kútikov podľa
§ 4 ods. 2 písm. d) sa nevzťahuje na obchodné domy nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov zaradených
v stupni Monitoring alebo v I. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u.
Obmedzenie počtu zákazníkov podľa § 2 písm. d) sa nevzťahuje na prevádzky nachádzajúce sa v územných
obvodoch okresov zaradených v stupni Monitoring alebo v I. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u.

§ 5

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo

Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení starostlivosti o
ľudské telo nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na
upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,
b) po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

207/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 3

§ 6

Prevádzky zariadení autoškôl a školiacich stredísk inštruktorov vykonávajúcich inštruktorské kurzy
a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného

výcviku

Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám
inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy3

) a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej

základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku4

) nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka,
vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
b) pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov
tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu
vozidla používajú,
c) počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m
vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného
skúšobného komisára,
d) zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka
kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných
skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.
§ 7

Prevádzky umelých kúpalísk

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk nariaďuje
dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky, ak táto vyhláška v odseku 2 a 3 nie je ustanovené inak, na:
1. 6 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v III. stupni
varovania COVID AUTOMAT-u,
2. 10 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I. alebo
II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
3. 30% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov
v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
4. 50% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov
v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMATU-u
5. bez obmedzení v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni
Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u,
b) obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,
c) pri vstupe do prevádzky aplikovať zákazníkom dezinfekcia na ruky,
d) pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy,
e) obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených
limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto
ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
f) neprevádzkovať pitné fontánky,
g) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné
prostriedky s virucídnym účinkom; hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom
a papierovými utierkami.
(2) V prípade poskytovania služieb za účelom tréningu športových klubov registrovaných pod športovými
zväzmi sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov
v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) v bazénoch s dĺžkou 50 metrov rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac
8 plavcov,
b) v bazénoch s dĺžkou 25 metrov rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac
6 plavcov,
c) pre šport synchronizovaného plávania dodržať maximálnu kapacitu bazéna 25 osôb na sektor 300 m2 bazéna,
pričom:
3
) Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4
) Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení
neskorších predpisov.

207/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 4
1. medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
2. osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
3. osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
4. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
5. príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
d) pre šport vodného póla dodržať maximálnu kapacitu bazéna 25 osôb, na sektor 300 m2 bazéna, pričom:
1. medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
2. osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
3. osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
4. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
5. príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
e) zabrániť stretávaniu osôb z odlišných športových kolektívov.
(3) V prípade poskytovania služieb za účelom tréningu športových klubov registrovaných pod športovými
zväzmi sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov
v II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) v bazénoch v dĺžke 50 metrov, rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac
6 plavcov,
b) v bazénoch v dĺžke 25 metrov, rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac
4 plavci,
c) pre šport synchronizovaného plávania dodržať maximálnu kapacitu bazéna 10 osôb na sektor 300 m2 bazéna,
pričom:
1. medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
2. osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
3. osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
4. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
5. príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
d) pre šport vodného póla dodržať maximálnu kapacitu bazéna 10 osôb,
1. medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,
2. osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,
3. osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
4. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,
5. príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,
6. zabezpečiť nácvik iba bezkontaktných činností,
e) zabrániť stretávaniu osôb z odlišných športových kolektívov.
§ 8

Prevádzky lanových dráh a vlekov

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom lanových dráh a vlekov
nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky
s virucídnym účinkom,
b) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, vykonávať
dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.
(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) sa všetkým prevádzkovateľom lanových dráh a vlekov, ktoré sa nachádzajú
v územných obvodoch okresov v I. a II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržať nasledovné
opatrenia:
a) kabínkové lanovky s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členmi jednej domácnosti,
b) kabínkové lanovky s kapacitou nad 10 osôb obsadzovať maximálne do 25% kapacity, alebo členmi jednej
domácnosti.
(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) sa všetkým prevádzkovateľom lanových dráh a vlekov, ktoré sa nachádzajú
v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržať nasledovné
opatrenia:
a) kabínkové lanovky s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členmi jednej domácnosti,
b) kabínkové lanovky s kapacitou nad 10 osôb obsadzovať maximálne do 50% kapacity, alebo členmi jednej
domácnosti.

207/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 5

§ 9

Prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé

ubytovacie služby

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové
a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby nariaďuje dodržiavať
nasledovné opatrenia:
a) reštauračné služby a služby wellness prevádzkovať v zmysle ustanovení tejto vyhlášky pre tieto typy
prevádzok,
b) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné
prostriedky s virucídnym účinkom,
c) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové
a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, v I., II. alebo III. stupni
varovania COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu izieb do 2 dospelých osôb alebo na
osoby, ktoré sú členmi jednej domácnosti.

§ 10

Zariadenia spoločného stravovania

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), r) a z) zákona sa prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania, ktoré
poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na
pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach nariaďuje pri vydávaní stravy, ak nie je možné
v zariadení spoločného stravovania zabezpečiť konzumáciu pokrmov inak (napr. výdaj pokrmov do
jednorazových obalov a ich konzumácia mimo priestorov jedálne), dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) stoly v jedálni rozmiestniť minimálne 2 metre od seba,
b) príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších príborov,
c) personál prevádzky poskytujúcej stravovacie služby v oblasti stravovania je povinný používať osobné
ochranné pracovné prostriedky vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom stravníkovi,
d) ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek
uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu
sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
e) zamedziť, aby sa pred jedálňou zhromažďovali stravníci čakajúci na obed (dodržiavať odstup minimálne
2 metre),
f) samoobslužný spôsob výdaja stravy (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) sa neumožňuje.
(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného
stravovania, okrem zariadení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring podľa
COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) pokrmy a nápoje podávať len obsluhujúcim personálom, samoobslužný spôsob výdaja pokrmov a nápojov
(napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) je zakázaný,
b) vykonávať dezinfekciu jedálneho lístka, stolov a dotykových plôch vrátane úchopových častí stoličiek
a kresiel po každom zákazníkovi,
c) príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu
zabalený do papierovej servítky,
d) ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek
uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z