INFORMÁCIE K OPATRENIAM SÚVISIACIMI S OCHORENÍM COVID-19

ODPORÚČANIA A USMERNENIA PRE SVB

 

Odporúčame do pozornosti informáciu pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov k mimoriadnym opatreniam, súvisiacimi k zamedzeniu šírenia ochorenia

 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

 

sp. zn.: OLP/7092/2020
 Bratislava, 09.09.2020


 Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa
§ 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto
opatrenia:
A) S účinnosťou od 10. septembra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom
nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné
hygienické opatrenia:
- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len
osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa
nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové
rukavice,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať
vyššie uvedené hygienické opatrenia,
2
- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu
dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov,
nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym
účinkom,
- potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov
s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov
musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie,
ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky
a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,
- odporúča sa zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
- odporúča sa, aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil
koncentráciu jeden zákazník na 10 m2
z predajnej plochy prevádzky určenej pre
zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; odporúča sa dodržiavať odstup
medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre; v prevádzkach verejného
stravovania sa odporúča dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre
zákazníkov.
V záujme zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách sa odporúča:
- v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky
umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom
otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),
- pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu
vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,
- vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom
prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky;
v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke
pri nižšom prietoku vzduchu,
- ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča
sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod.
pred otvorením prevádzky,
- vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
- nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by
umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,
- prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky
možné,
- nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,
- využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách
aj v kuchynských priestoroch,
3
- pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení
vrátane ochrany dýchacích ciest.
Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane
úchopových častí stoličiek a kresiel),
- ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho
umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č.
533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred
opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
- obsluhujúci personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov
vykonáva dezinfekciu rúk,
- príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený
personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.
Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
- odporúča sa cestujúcim sedieť na zadných sedadlách,
- odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera,
zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
- vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi
dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál,
šatka),
- upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol
vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá,
umývadlá, vanička na nohy),
- dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom
s virucídnym účinkom,
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
- ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch
ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).
4
Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo - wellness sú súčasne povinné dodržiavať
nasledovné:
- zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál,
šatka),
- vo všetkých priestoroch musí byť pre zákazníkov k dispozícii dezinfekcia a jednorazové
papierové utierky,
- pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (napr. kľučky, madlá, úchyty,
kreslá, ležadlá, vodovodné batérie, skrinky, používané prístroje, nástroje a pomôcky),
na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
Prevádzky zariadení fitness centier sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál,
šatka),
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
- v prevádzkach je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie
dotykových plôch (napr. kľučky, rukoväte, úchyty, vodovodné batérie, skrinky,
používané športové náradie a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky
s virucídnym účinkom.
Prevádzky umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné:
- pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie
vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami
a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody
na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi
účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných
zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu
mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),
- prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy
kvality vody na kúpanie,
- pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
- pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. Obsah
voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici
povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia
prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
- na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva
prirodzené vetranie,
5
- na voľných oddychových plochách sa odporúča dodržiavanie odstupu medzi
jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 m,
- na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok,
- na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie
(prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a
zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov
(toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),
- pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný časový
interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami
s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich,
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami.
Prevádzky akvaparkov a kúpalísk sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zabezpečiť, aby sa v prevádzke súčasne nezdržiavalo viac ako 1000 zákazníkov,
- prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa
nachádzajúcich v prevádzke.
Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej
kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško,
šál, šatka),
- po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla,
najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
- pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať
každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré
sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné
rukavice).
Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne
povinné dodržiavať nasledovné:
- zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri
nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí
telesná teplota nad 37,2 °C,
- odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane
jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest by v radoch alternovala.
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
6
- pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek,
držadiel, pultov).
Prevádzky obchodných domov v zmysle § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. sú súčasne
povinné:
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
- v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre
prevádzky verejného stravovania.
B) S účinnosťou od 10. septembra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona
č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom
a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo
v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb.
Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe
začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie
Covid-19 nie starším ako 12 hodín.
Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími
cestami (napríklad rúško, šál šatka),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a
predmetov,
- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si
ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná
zostať v domácej izolácii,
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného
podujatia,
- zákaz podávania rúk,
- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov
7
hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí
pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť,
umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby
školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že
tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej
domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom
sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa
zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
- v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť
priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.
Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného
obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné
povinnosti:
- vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných náboženských priestoroch umožniť len s
prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky
alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi
obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia
sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),
nepodávať si ruky,
- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek
príznaky respiračného infekčného ochorenia,
- pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65
rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ
dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku.
V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým
vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby
(napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod.
Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
8
- odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo
gestom úsmevu),
- odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr.
sväteničky),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh
a predmetov.
Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej
samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa
ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí:
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba
povinná zostať v domácej izolácii,
- zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy
dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný
adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
- zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych
orgánov a orgánov územnej samosprávy,
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do
jednorazových papierových obrúskov,
- zákaz podávania rúk;
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
- zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových
plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.:
pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom
s virucídnym účinkom.
C) Na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa
§ 48 zákona č. 355/2007 Z. z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného
zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti .
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6849/2020 zo dňa 28.08.2020.
9
O d ô v o d n e n i e
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc
dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu
ochorenia COVID-19.
Ochorenie COVID-19 patrí medzi respiračné nákazy a šíri sa primárne vzdušnou cestou
pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Pre epidemický proces sú charakteristické tri základné
podmienky, ktorých existencia je nevyhnutná pre uskutočnenie procesu a to prítomnosť
prameňa pôvodcu nákazy, uskutočnenie prenosu pôvodcu nákazy a prítomnosť vnímavej
osoby. Prijímaním účinných protiepidemických opatrení možno proces šírenia nákazy
eliminovať až zastaviť. Medzi kľúčové opatrenia v boji proti šíreniu ochorení COVID-19
v populácii patrí okrem dodržiavania respiračnej hygieny, dištančných opatrení, prekrytia
horných dýchacích, obmedzenie zhromažďovania osôb a obmedzenie poskytovania vybraných
služieb.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zhoršenie
epidemiologickej situácie spôsobené zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na
ochorenie COVID - 19 v Slovenskej republike vydal vyššie uvedené opatrenie, ktorým
prevádzkovateľom prevádzok a organizátorom hromadných podujatí uložil povinnosť
dodržiavať protiepidemické opatrenia. Cieľom tohto opatrenia je realizovať ďalšie potrebné
kroky vedúce k zabráneniu explozívneho šírenia ochorení, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti
a v neposlednom rade i možnému preťaženiu zdravotného systému Slovenskej republiky.
Jednotlivé krajiny vo svete prijímajú podobne ako Slovenská republika adekvátne
protiepidemické opatrenia na zastavenie pandémie COVID-19 a na zmiernenie jej dopadov na
populáciu.
Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a)
zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží
pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky 

 

AKTUALIZÁCIE ZDROJ UVZ SR : http://www.uvzsr.sk/